HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022

Please enter banners and links.

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 17.02.2022,

Avand in vedere:     

– referatul de aprobare al Presedintelui Consiliul Judetean Calarasi, inregistrat sub nr. 2367 din 14.02.2022;

– memoriul justificativ cu nr. 2436 din 15.02.2022 intocmit de Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe;

– adresa Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi cu nr. 272 din 07.02.2022 , inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi cu nr. 2041 din 08.02.2022;

– adresa Asociatiei Fotbal Club Dunarea 2005 Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi cu nr. 2276 din 14.02.2022;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 27/2022 privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 28/2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2021, in exercitiul bugetar 2022;

– prevederile art. 181 alin. (1) si (2) lit. b) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 111 alin. (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 19 alin. (2) si art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

     Art. 1. – Se aproba rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022, potrivit Anexelor nr. ­­­­1 si 2 si subanexelor la acestea care fac parte integranta din prezenta hotarare.

     Art. 2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 846 mii lei, reprezentand cotizație, ce revine Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în calitate de asociat – membru fondator, pentru Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași.

 (2) Cotizația aprobată de Consiliul Județean Călărași va fi utilizată de Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași, potrivit Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta  hotarare.

Art. 3. – Directia Economica, Directia Tehnica si Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

      Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author