DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

primaria_calarasi

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:                                                   

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 27.10.2022, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:        

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne, la data de 30.09.2022.
  2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 1.400.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propiu al municipiului Călărași  pe anul 2022.
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 20222.
  4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DECULESCU”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 219 (fost 181), judeţul Călăraşi, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI: CL-II-m-B-14616.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Călăraşi.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii şi finanţării proiectului cu titlul „Modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din municipiul Călărași”.
  7. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 32740, în suprafaţă de 6858 mp, situat în Călăraşi, strada Bârcă Gheorghe, nr. 11, Tarlaua 79/1, parcela 3, în două loturi – lotul 1 cu suprafaţa de 4428 mp şi lotul 2 cu suprafaţa de 2430 mp.
  8. Proiect de hotărâre privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de spațiile verzi aferente străzilor din municipiul Călărași, care sunt menționate la poziția 62 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al județului Călărași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Călărași modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1303/2011, publicată în Monitorul Oficial 63 bis/26.01.2012.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice de interes local Direcţia Poliţia Locală Călăraşi.
  10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.11.2022 – 31.01.2023.

 


There is no ads to display, Please add some