DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:                                                   

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, vineri, 16.12.2022, ora 14.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire hală atelier, împrejmuire, amplasare cântar basculă şi spaţii conexe”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 12, judeţul Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. cu menţinerea funcţiunii ID – zona pentru unităţi industriale şi depozitare – terenuri nr. cadastral 20847 şi 30818”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 162, judeţul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei Şcolare din municipiul Călăraşi pentru anul şcolar 2023-2024.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale unităţii de învăţământ ,,Creşa nr. 1 Călăraşi”, unitate cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale prestări servicii funerare către populaţie aferente Administraţiei Cimitirelor Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 182/28.06.2022 privind declararea unor imobile situate în municipiul Călărași, bunuri de uz și de interes public local.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în extravilanul municipiului Călăraşi, tarlaua 112, parcelaA509, lot nr. 2, în suprafaţă de 25.1681 ha, număr cadastral 28831, cu destinaţia înfiinţare culturi furajere.
 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în extravilanul municipiului Călăraşi, tarlaua 112, parcelaA509, lot nr. 2, în suprafaţă de 25.1681 ha, număr cadastral 28831, cu destinaţia înfiinţare culturi furajere.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești si a stațiilor de transfer Lehliu-Gara, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum si colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții si demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași.
 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022.
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar                                          Parohiei  ,,Sfântul  Nifon”.
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar                                          Parohiei  ,,Sfântul  Ioan Botezătorul (Alexe)”.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar                                          Parohiei  ,,Sfântul  Nicolae Măgureni”.
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar                                          Parohiei  ,,Sfântul  Nicolae – Catedrală”.
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar                                          Parohiei  ,,Sfânta  Anastasia”.
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar                                          Parohiei  ,,Mircea Vodă”.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar                                          Parohiei  ,,Sfântul Ierarh Nicolae” Barbu Ştirbei.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/16.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei Proiect tehnic elaborată pentru proiectul cu titlul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative”.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități cuprinzând   solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării salariilor de bază cu un procent de 10 %  pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile subordonate Consiliului Local Călărași.

21. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris Călărași, ca în numele și pe seama UAT Municipiul Călărași, să achite lunar operatorului de colectare și transport al deșeurilor contravaloarea reducerii facturilor emise utilizatorilor casnici, din sumele încasate de la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.  

Art.2.  Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul Art.1. al Dispoziţiei nr. 1994/09.12.2022 , în sensul că la punctul 4 se va citi Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției 271 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local numărul 74 din 24.04.2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași.


There is no ads to display, Please add some

About The Author