HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2020

Please enter banners and links.

           Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 15.12.2020,

            Avand in vedere:           

– referatul de aprobare nr.20120 din 14.12.2020 al Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;

– adresa nr. 2542/2020 a Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi;

– adresele nr. 1640/2020 si nr.1656/2020 ale Bibliotecii Judetene “Alexandru Odobescu” Calarasi;

– adresa nr. 29403/2020 a Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Pompei Samarian” Calarasi;

– adresele nr. 67016/2020 si 67016/2020 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Calarasi;

– Memoriile nr.19973-19204/2020 ale Directiei Tehnice;

– prevederile art.15, ale art. 19 alin. (2), si ale art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. – Se aproba majorarea bugetului Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi cu suma de 1.000 mii lei din economiile inregistrate in implementarea "Programul pentru scoli al României".

Art. 2. Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 20/2020 pentru aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019, in exercitiul bugetar 2020 potrivit prevederilor Anexei nr.1care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei, Anexa nr.1 a Hotararii nr. 20/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se înlocuieste cu Anexa nr.1 la  prezenta.

Art. 4. – Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2020, conform Anexelor nr. 2-11 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. – Directia Economica, Directia Tehnica, Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, Biblioteca Judeteana “Alexandru Odobescu” Calarasi, Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Pompei Samarian” Calarasi si Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului |Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.

    

   PRESEDINTE,

 ec. Vasile ILIUTA                                                  

                  AVIZEAZA, 

                                                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI                                                                                                                                  

                                                                                                   Aurel PARASCHIV


There is no ads to display, Please add some