Situaţia principalilor indicatori socio–economici ai judeţului Călăraşi, în luna martie 2014

Please enter banners and links.

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna martie 2014 s-a caracterizat prin:

– creşterea producţiei industriale realizată în luna martie 2014 cu 30,6% faţă de luna precedentă şi respectiv  cu 20,0% comparativ cu producţia industrială realizată în luna martie 2013;

creşterea câştigului salarial mediu nominal net comparativ cu luna precedentă cu 6,8% şi respectiv cu 12,8% comparativ cu luna martie 2013 ;

– scăderea ratei şomajului înregistrat, la sfârşitul lunii martie 2014 la 7,8%, cu 0,3 puncte procentuale faţă de luna precedentă ( 8,1% ) şi creşterea cu 0,7 puncte procentuale faţă de luna martie 2013;

– creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu 1,4 puncte procentuale faţă de luna februarie 2014 şi scăderea cu 5,9 puncte procentuale faţă de luna martie 2013;

– creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu                  2  comparativ cu luna februarie 2014 şi scăderea cu  9 comparativ cu luna martie 2013;

– creşterea numărului născuţilor-vii, al deceselor generale şi al divorţurilor şi scăderea  numărului căsătoriilor şi faţă de luna anterioară,  decesele sub 1 an  păstrând acelaşi nivel faţă de luna februarie 2014. Comparativ cu luna martie 2013 a scăzut numărul născuţilor-vii, al căsătoriilor şi al divorţurilor şi a crescut numărul decedaţilor şi deceselor sub 1 an.

 

Producţia industrială realizată în luna martie 2014 a înregistrat o creştere cu 30,6%, comparativ cu luna precedentă.

În luna martie 2014,  aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,8% din volumul total al producţiei industriale realizată.

Producţia  industrială  realizată  în  luna martie 2014, comparativ cu luna martie 2013, a fost mai mare  cu 20,0,  creşterea  datorându-se  în  principal creşterii producţiei  în  industria   prelucrătoare.

În  perioada 1.I – 31.III.2014, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, s-a  înregistrat scăderea producţiei cu 1,4%.  Majorări semnificative s-au înregistrat în:  industria metalurgică, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de părţi şi accesorii pentru maşini de multiplicat, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte şi în  fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna martie 2014, a fost de 1766 lei, mai mare cu 6,8% comparativ cu luna precedentă şi respectiv  cu 13,5% mai mare comparativ cu luna martie 2013. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1661 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1695 lei  în industrie şi construcţii şi de 1867 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal net  în luna martie 2014, a fost de 1280 lei, mai mare cu 6,8% comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 12,8% comparativ cu luna martie 2013. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1211 lei  în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1238 lei  în industrie şi construcţii şi de 1343 lei  în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna martie 2014, a fost de 2356 lei, iar cel net de 1706 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,9%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 104,9% faţă de luna precedentă, de 127,0% faţă de  octombrie 1990, de 104,4%  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii martie 2014, a fost de 42789  persoane, cu 67 persoane mai multe faţă de luna precedentă şi cu 157 persoane mai puţine  faţă de luna martie 2013.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 3,6 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15,1 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 24,1 mii salariaţi în servicii.

 

 

 

 

 

 

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii martie 2014, era de 8428 persoane, în scădere cu 385 persoane faţă de luna precedentă (-4,4%).

Comparativ  cu   luna martie 2013, numărul  şomerilor înregistraţi a fost mai mare cu 704  persoane   (+9,1%).

La  sfârşitul  lunii martie 2014, femeile reprezentau  38,6% din numărul total al şomerilor  înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 1878 persoane (22,3% din total şomeri)  beneficiau  de indemnizaţie de şomaj 75% şi 160 persoane (1,9% din total şomeri) au primit  indemnizaţie de şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii martie 2014 era de 6390 persoane, reprezentând 75,8% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (91,3%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

 

 

                                  NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI PE JUDEŢ

         LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2014

 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      – persoane –

   

din care:

 

Numărul

 total al şomerilor înregistraţi

Nr. şomerilor în evidentă şi plată1)

– indemnizaţie 75%-

Nr. şomerilor în evidentă şi plată2)

– indemnizaţie 50%-

Şomeri

neindemnizati 3)

 

Total

     – femei

din total şomeri:

după nivelul de instruire

Primar, gimnazial, profesional

– femei

Liceal, postliceal

– femei

Universitar

– femei

 

8428

3249

7117

2651

1099

  481

  212

  117

1878

  548

 1281

   268

   477

   210

   120

     70

160

83

   1

   –

126

  66

                33

  17

6390

2618

5835

2383

  496

  205

    59

    30

Rata şomajului 4)   =  7,8  %

Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi;

1)  Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 16 şi art. 39 din Legea nr.76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi O.G. nr. 144/2005 ;

2) Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ )  conform art, 16 şi art.40 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ;

3)   Nu beneficiază de prevederile Legii nr.1/1991, republicata în anul 1994;

4)   Determinată prin raportarea nr. total al şomerilor înregistraţi  la populaţia activă civilă de la 01.01.2013.

 

 

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii martie 2014, în judeţul Călăraşi, a fost de 7,8%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (8,1% în luna februarie 2014, respectiv 7,1% în luna martie 2013).

Pentru  femei, rata şomajului în luna martie 2014 a fost de 6,0% (6,1% în luna februarie 2014 şi 5,4% în luna martie 2013).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna martie 2014 a fost de 9,6% (10,1% în luna februarie 2014  şi 8,8% în luna martie 2013).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, numărul locurilor de muncă  rămase  neocupate,  la  sfârşitul  lunii martie 2014, a fost de 307 locuri de muncă, majoritatea în sector privat 99,3% .

Din  totalul  locurilor de muncă vacante, 292 erau  pentru muncitori (95,1%).

 

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna martie 2014, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de o creştere a numărului născuţilor-vii, al deceselor generale şi al divorţurilor şi de o scădere a numărului  căsătoriilor iar  numărul  deceselor sub 1 an a rămas constant .

Comparativ cu luna martie 2013 a scăzut numărul născuţilor-vii, al căsătoriilor, al divorţurilor şi a  crescut  numărul deceselor generale şi al decesor sub 1 an.

Natalitatea. În luna martie 2014, numărul născuţilor-vii a fost de 203, mai mare cu 8 faţă de luna precedentă şi mai mic cu 16 faţă de luna martie 2013.

Mortalitatea generală. În luna martie 2014, numărul deceselor înregistrate a fost de 429, mai mare cu 46 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 72 faţă de luna martie 2013.

Mortalitatea infantilă. Numărul deceselor sub 1 an a fost de 3 în luna martie 2014, la acelaşi nivel faţă de luna precedentă  şi mai mare cu 1 faţă de luna martie 2013.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a  înregistrat   un  spor  natural  negativ  -226 persoane în luna martie 2014 (-188 persoane  în luna februarie  2014, -138 persoane în luna martie 2013).

 

 

 

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna martie 2014, s-au înregistrat 35 căsătorii, mai puţine cu 14 faţă de luna februarie 2014 şi respectiv cu 28  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Divorţialitatea. În luna martie 2014 s-au înregistrat 28 divorţuri, mai multe cu 6 faţă de luna precedentă şi cu 5 mai puţine faţă de luna martie 2013 .

 

 

În luna  ianuarie 2014, comerţul internaţional cu bunuri  s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 21,3 milioane euro şi al importurilor CIF de 13,0  milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 8,2 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o scădere atât faţă de luna precedentă cât şi  faţă de luna ianuarie 2013, în timp ce importurile CIF au înregistrat o creştere atât faţă de luna precedentă cât şi faţă de luna ianuarie 2013.

În luna ianuarie 2014, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC) : metale comune şi articole din acestea (51,1%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (14,5%), materii textile şi articole din acestea (9,0%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (7,8%) şi pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (5,2%).

 

În structura importurilor, în luna ianuarie 2014, ponderea o deţin următoarele secţiuni: maşini, aparate şi echipamente electrice de  înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (19,7%), metale comune şi articole din acestea (19,5%), pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (12,3%), materii textile şi articole din acestea (9,6%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (9,1%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (8,5%), animale şi produse animale (6,1%).

 

În luna martie 2014, activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numărului de sosiri,  a numărului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent a crescut numărul de sosiri şi a scăzut numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.

 

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna martie 2014, a fost de 1206 mai mare cu 39,6% comparativ cu luna anterioară şi respectiv cu 90,5% comparativ cu luna martie 2013.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 75,7% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 19,7%.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna martie 2014, a fost de 2208, mai mare cu 14,2% faţă de luna precedentă şi  mai mic cu 22,7% comparativ cu luna martie  2013.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 77,7% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 15,2%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna martie 2014, a fost de 10,5% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mare cu 1,4 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi mai mic cu 5,9 puncte procentuale comparativ cu luna martie 2013.

 

În luna martie 2014, s-au eliberat 30 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 2 faţă de luna anterioară şi cu 9 mai puţine faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Rata inflaţiei, determinată  pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna martie 2014  de  0,03%  faţă  de luna precedentă, de 1,21% faţă de decembrie 2013 şi de 1,04% faţă de martie 2013.

Rata  medie lunară a inflaţiei,  în  perioada  1.01-31.03.2014, a fost de 0,4%, mai mică faţă de cea din perioada corespunzătoare a anului precedent (0,6%).

-%-

 

Creşterea preţurilor  în

luna martie 2014  faţă de :

Rata medie lunară

a inflaţiei în perioada 

1.01-31.03

 

Februarie

2014 

Decembrie

2013

Martie

2013

2014

2013

 

Total

Marfuri alimentare*)

Marfuri nealimentare

Servicii

 0,03

-0,12

 0,10

 0,13

1,21

1,04

1,32

       1,26

 1,04

      -2,21

 2,53

 4,09

0,4

0,3

0,4

        0,4

 

0,6

0,5

0,8

0,2

Date generale la nivel de tară.

                                            *) Inclusiv băuturi.

       Notă: Începând  din  luna  ianuarie 2014 coeficienţii  de  ponderare  utilizaţi  la calculul IPC sunt obţinuţi pe baza

       cheltuielilor   medii  lunare pe  gospodărie rezultate din Ancheta bugetelor de familie realizată în anul 2012.

 

 

În luna martie 2014 faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare au scăzut 0,1% în timp ce preţurile mărfurilor  nealimentare şi  tarifele serviciilor au crescut cu 0,1% fiecare.

 

Efectivele de animale existente la 31 martie 2014 , pe ansamblul agriculturii erau de: 22,2 mii capete bovine, 127,2 mii capete porcine, 278,8 mii capete ovine + caprine şi 3203,7  mii capete păsări.

Comparativ cu situaţia existentă la 31 martie 2013, pe ansamblul agriculturii, efectivele de animale  au crescut cu 1,7 mii capete bovine (+8,2%) şi au scăzut cu 9,3 mii capete porcine (-6,8%),  cu 15,8 mii capete la ovine + caprine (-5,4%) şi  449,5 mii capete la păsări (-12,3%).

 

EFECTIVELE DE ANIMALE, LA PRINCIPALELE SPECII*)

 

   

U.M.

        TOTAL

 

 

Existent  la

31.03.2014

Dif. (±) faţă de

31.03.2013

 
 

Bovine

Porcine

Ovine şi caprine

Păsări

 

cap.

cap.

cap.

mii cap.

 22195

127163

278789

 3203,7

   +1686

   -9342

  -15801

  – 449,5

 

*) Date operative furnizate de D.J.A. Călăraşi

 

La 31 martie 2014, toate efectivele de animale (bovine, porcine, ovine + caprine şi păsări) se regăseau în sectorul privat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*             *

 

 

 

În anul 2013, numărul mediu al pensionarilor ( exclusiv pensionarii MapN, MAI ,SRI, cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor si Culte) în judeţul Călăraşi a fost de 77646 persoane, mai mic cu 2,5% faţă de anul 2012.

Această scădere s-a datorat, în principal, diminuării cu 8,3% a numărului pensionarilor de asigurări sociale agricultori în anul 2013 faţă de anul 2012.

 

 

 

 EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU AL PENSIONARILOR

DUPĂ SISTEMUL DE PENSIONARE

                                                                                                                                                                – persoane –

Anul 2013

Anul 2012

Anul 2013 faţă de anul 2012

(+)

 

PENSIONARI -TOTAL (I+II+III)

I.  Pensionari de asigurări  sociale – total

din care:

-pensionari de asigurări  sociale de stat

-pensionari de asigurări sociale agricultori

II.  Beneficiari de ajutor   social – tip pensie

III.  Pensionari I.O.V.R.

 

77646

77566

64469

13097

       9

      71

79656

79558

 65283

14275

      10

      88

-2010

-1992

–  814

-1178

     – 1

    -17

       NOTĂ: Situaţia nu cuprinde pensionarii M.Ap.N, M.A.I, S.R.I,  şi  pe cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Culte.

 

 

Distribuţia după sistemul de pensionare reliefează faptul că pensionarii de asigurări sociale deţin în continuare ponderea majoritară (99,9%).

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 83,0%, din numărul total al pensionarilor  ponderea lor fiind mai mare cu 1,0 puncte procentuale comparativ cu anul 2012.

Pensionarii  agricultori  au   înregistrat  o  scădere  faţă  de  aceeaşi perioadă, atât ca  cifră absolută

(-1178 persoane) cât şi ca pondere în totalul pensionarilor (de la 17,9% în anul 2012  la 16,9 % în anul 2013).

 

 

                                     DISTRIBUŢIA PENSIONARILOR, DUPĂ SISTEMUL DE PENSIONARE

                                                                                                                    – % –

Anul

Anul

2013

2012

 

PENSIONARI – TOTAL (I+II+III)

I. Pensionari de asigurări sociale – total

din care:

– pensionari de asigurări sociale de stat

– pensionari de asigurări sociale agricultori

II. Beneficiari de ajutor social – tip pensie

III. Pensionari I.O.V.R.

 

100,0

   99,9

 83,0

   16,9

      *)

    0,1

 

100,0

  99,9

 82,0

  17,9

      *)

    0,1

*) valori sub 0,04%

 

 

Numărul  mediu  al  pensionarilor de asigurări  sociale a fost în anul 2013,  de 77566 persoane, mai mic cu 1992 persoane faţă de anul 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumele cuvenite drept pensii, în conformitate cu legislatia în vigoare, în anul 2013 au fost de 580986,1 mii lei,  cu  2,0 % mai mari comparativ cu anul 2012.

 

SUMELE CUVENITE DREPT PENSII

 

                                                                                                                                                                            – mii lei –

Sumele cuvenite

Anul 2013 faţă de

 

Anul

2013

Anul

2012

anul 2012

%

 

PENSII – TOTAL (I+II+III)

I.  Pensii de asigurări sociale – total

din care:

– pensii de asigurări sociale de stat

– pensii de asigurări sociale agricultori

II.  Ajutoare sociale – tip pensie

III.  Pensii I.O.V.R.

 

580986,1

580768,1

 

527710,5

 53057,6

       21,2

     196,8

569649,4

569383,1

513864,2

  55518,9

       23,9

     242,4

102,0

102,0

102,7

95,6

88,7

 81,2

NOTĂ: Situaţia nu cuprinde pensionarii M.Ap.N, M.A.I, S.R.I,  şi  pe cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Culte.

 

 

Pensia medie lunară impozabilă pe total judeţ,  în anul 2013 a înregistrat o creştere de 4,7 %  faţă de anul 2012.

Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost de 682 lei, mai mare cu 4,0% faţă de anul 2012.

Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale agricultori a fost de 338 lei, mai mare cu 4,3% faţă de anul 2012 şi mai mică de 2,0 ori comparativ cu pensia de asigurări sociale de stat.

 

 

                                 EVOLUŢIA PENSIEI MEDII LUNARE DUPĂ SISTEMUL DE PENSIONARE

               

                      – lei  lunar –

Anul

2013

Anul

2012

Anul 2013 faţă de

anul 2012

%

 

Total

I. Pensii de asigurări sociale – total

din care:

– pensii de asigurări sociale de stat

– pensii de asigurări sociale agricultori

II. Ajutoare sociale – tip pensie

III. Pensii I.O.V.R.

 

624

624

682

338

196

231

596

596

 656

 324

199

 230

104,7

104,7

104,0

104,3

  98,5

100,4

NOTĂ: Situaţia nu cuprinde pensionarii M.Ap.N, M.A.I, S.R.I,  şi  pe cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Culte.

 

Nivelul redus al pensiei medii a agricultorilor a influenţat negativ atât nivelul pensiei medii de asigurări sociale cât şi a celei pe total judeţ.

În anul 2013, pensia medie lunară de asigurări sociale de stat, la nivel de ţară, a fost de 809 lei. Peste 70% din judeţele ţării s-au situat sub nivelul pensiei la nivel naţional, valorile cele mai reduse înregistrându-se în judeţele : Giurgiu (648 lei), Botoşani (659 lei), Vrancea (675 lei), Vaslui (679 lei),  Călăraşi şi Bistriţa Năsăud (682 lei), Olt (696 lei) şi Ialomiţa (697 lei).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author