Scoaterea din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Please enter banners and links.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Călăraşi, informează contribuabilii că, potrivit prevederilor articolului 152 alin. (7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire (119000 lei) sau, după caz, cel determinat proporţional cu data rămasă până la finele anului, pentru persoana înfiinţată în cursul anului, poate solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire.
Solicitarea se poate face cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă lunar sau trimestrul). Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont de taxă, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă. Prin excepţie, persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile şi serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.
Scoaterea din evidenţă se face prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 096 « Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile articolului 152 alin. (7) din Codul fiscal ».
Formularul se poate obţine de pe website-ul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele cu explicaţii/ Formularele fiscale ordonate după număr.
Dacă, ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, persoana impozabilă realizează în cursul anului o cifră de afaceri mai mare sau egală cu plafonul de scutire, aceasta are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.
 


There is no ads to display, Please add some