PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea deplasării unei delegații reprezentative a municipiului Călărași în Republica Moldova, orașul Călărași

Please enter banners and links.

Consiliul Local Călărași, judetulCălărași

Având in vedere :

–   RaportulDirecțieiProgrameșiDezvoltare Locală dincadrulPrimărieiMunicipiuluiCălărași, nr. 44 616/ 08.10.2018 ;

–  Expunerea de motive a primaruluimunicipiuluiCălărașiprin care se propuneaprobareaparticipării la manifestărileprilejuite de sărbătoareaFestivalului „Toamna de Aur”,dinorașulCălărași, R. Moldova, nr.44617/08.10.2018;

–   Invitația adresată de către Președintele Consiliului Raional Călărași din R. Moldova;

–   HCL nr. 95/31.05.2007 privind aprobarea înfrățirii dintre Municipiul Călărași și Orașul Călărași din Republica Moldova și HCL nr. 189/25.09.2013 privind prelungirea pe perioada nedeterminată a Protocolului de Colaborare;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 36, alin. 2, lit. e şi alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art.1. Se aprobă participarea delegaţiei reprezentative a Municipiului Călărași la manifestările organizate de Orașul Călărași din Republica Moldova, deplasarea va avea loc în  perioada 12 – 15.10.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cheltuielile ocazionate de aceasta deplasare se vor suporta din bugetul propriu al municipiului Călărași.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează: Primarul municipiului Călărași, Direcţia Economică și Direcţia Programe – Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași.

Secretarul  Municipiului Călăraşi va comunica prezenta celor interesaţi.

 

INIȚIATOR

PRIMAR,

Daniel-Ștefan Drăgulin

 

 

 


There is no ads to display, Please add some