Primaria Municipiului Calarasi – Anunt consionare teren

Please enter banners and links.

ANUNT

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Municipiului Calarasi, str. Bucuresti nr. 140 A, Calarasi, judeţul Calarasi, telefon 0242311005, fax 0242318574, email office@primariacalarasi.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii este reprezentat de o suprafaţă de teren de 2000 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, str. Aleea Dumbrava Minunată, nr 4, cu număr cadastral 27218, în vederea construirii unui centru sportiv de sănătate.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achizitii şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/09/2014, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30/09/2014, ora 9.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru terenul licitat, în dublu exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30/09/2014, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Călărași din strada București, nr 140 A.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.Termenele pentru sesizarea instanței sunt cele prevăzute de Legea 554/2006, cu modificările ulterioare.

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author