Hotărâre pentru construirea unui drum cu două benzi între Galați, Călărași și Chiciu

Please enter banners and links.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Județului Călăraşi, prin Consiliul Județean Călăraşi,

cu Judeţul Galați, prin Consiliul Județean Galaţi, Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila

 şi Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița

 

          Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința extraordinară din 14.01.2022,

          Având în vedere:

          – referatul Președintelui Consiliului Județean Călărași, înregistrat sub nr. 692 din 13.01.2022;

          – prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

         – prevederile art. 89, art 90, art. 91, art. 108 lit. d), art. 173, alin. (1), lit. b), c) și e), alin. (7), lit. c), art. 175, art. 297 lit. d), art. 349-351 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1. Se aprobă asocierea Județului Călăraşi, prin Consiliul Județean Călăraşi, cu Județul Galaţi, prin Consiliul Județean Galaţi, Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița.

            Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud–județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. Se aprobă contribuția Județului Călăraşi, prin Consiliul Județean Călăraşi, la patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, în cuantum de 250.000,00 lei.

            Art. 4. Se împuternicește domnul Vasile ILIUŢĂ, Președintele Consiliului Județean Călăraşi, să semneze în numele și pe seama Consiliului Județean Călăraşi, toate documentele care decurg din procesul de înființare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, în conformitate cu prevederile legale.

            Art. 5. – (1) Se stabileşte ca UAT judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, să aibă 2 reprezentanţi în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, respectiv Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, reprezentant de drept şi o persoană, salariat în  cadrul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, desemnată prin Dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi.

                              (2) Se acordă mandat special reprezentanților desemnați potrivit prevederilor alineatului (1) să voteze, în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director, în toate problemele care, în conformitate cu prevederile statutului, necesită acest mandat.

             Art. 6. Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesați.

 


There is no ads to display, Please add some