Finanțarea cluburilor sportive, pe masa Guvernului

Please enter banners and links.

Astăzi 18 mai a.c. , pe masa Guvernului se va afla în dezbatere Ordonța de Urgență pentru  modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, fapt ce va permite finanțarea legală a diferitelor structuri sportive, fără a se mai interpreta de unele organe de control că această finanțare nu este tocmai legală. Iată modificările propuse:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Actualul cadrul legislativ prevăzut de Legea nr. 69/2000 este de natură să blocheze raporturile juridice dintre sportivii de performanță, structurile sportive și administrația publică locală, situație care conduce la înghețarea anului competițional sportiv 2017-2018 prin lipsa de finanțare a activității sportive de către administrația publică locală, motivat de faptul că dispozițiile legale prevăzute de Legea nr. 69/2000 conțin norme legale care intră în contradicție cu Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, în contextul în care activitatea structurilor sportive pe plan local nu se poate desfășura pe fondul unei finanțări minime, de asemenea, structurile sportive de drept public organizate ca și servicii în cadrul administrației publice locale, nu pot încheia raporturi juridice specifice activității sportive cu sportivii de performanță în condițiile actuale reglementate de Legea nr. 69/2000, motivat de faptul că actualul cadru legislativ a condus/conduce la confuzii și interpretări diferite din partea organelor de control și există riscul real al blocării activității sportive de performanță cu efecte negative imediate atât în plan sportiv, cât și social, astfel, organele de control au constatat o lipsă profundă de coerență între dispozițiile legale prevazute de Legea nr. 69/2000 pe de o parte și dispozițiile din Legea nr. 273/2006 pe de altă parte, situație care a condus la emiterea unor decizii de imputare a sumelor alocate desfășurării activității sportive, organizate la nivel de administrație publică locală, context în care, la rândul său, aceasta se află în situația de a nu mai finanța activitatea sportivă în lipsa unui cadru legal coerent, având în vedere situația creeată este evident că doar o intervenție de urgență asupra cadrului legislativ de ordin primar mai poate asigura condițiile unei minime finanțări a activității sportive organizate la nivelul administrației publice locale, se impune și introducerea unui contract de activitate sportivă care se va încheia între sportivul de performanță și o structură sportivă, prin care se va stipula valoarea drepturilor bănești aferente contraprestației depusă de sportiv, modalitățile și termenele de plată, precum și alte drepturi și obligații reciproce ale părților contractante, în contextul în care anul bugetar nu coincide cu anul sportiv competițional este necesară intervenția de urgență asupra modificării Legii nr. 69/2000, pentru a se putea asigura un cadrul legal coerent necesar fundamentării bugetului administrației publice centrale și locale pe anul viitor, condiție în care prezentul act normativ reprezintă o intervenție de îndată în sprijinul activităților și structurilor sportive pe plan național și local ce nu suportă amânare și de a cărei aprobare depinde fundamenetarea bugetului pe anul viitor atât la nivelul administrației publice centrale cât și locale. în acest context, este imperios necesar să fie asigurat un cadul legal coerent care să creeze condițiile necesare demarării anului competițional 2017-2018 la nivel național și internațional, sens în care prezentul proiect de act normativ își propune o intervenție de urgență asupra organizării și finanțării sportului de performanță, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOL UNIC

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 14, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

” (1^1) Sportivii de performanță încheie cu o structură sportivă un contract de activitate sportivă.”

2. La articolul 14, alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) încheie cu o structură sportivă, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă.”

3. Alineatele (2^1), (6) și (7) ale articolului 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2^1) Structurile sportive şi sportivul de performanță menționat la alin. (1^1) se obligă prin contractul încheiat între părţi să respecte prevederile specifice din statutele, normele, regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă şi care au ca obiect activitatea de selecţie, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.” 3

 


There is no ads to display, Please add some