DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară,miercuri,25.09.2019, ora 16.00,în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului –teren, proprietate aprivată a municipiuluiCălărași, situatînCălărași, str. Actor ŞtefanBănicã, nr. 29, lot 13D, însuprafață de 246 mp, identificatcunumar cadastral 24299 și carte funciară nr. 24299 amunicipiului Călărași către domnul Dumitru Ion.
 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 100 mp din acte și 27 mp din măsurători, teren neconstruibil, situat în intravilanul municipiului Călărași, str. București  nr. 338  aparținând domeniului privat al municipiului Călărași conform cărții funciare nr. 30699.
 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 240 mp situat în intravilanul municipiului Călărași, str. Victoriei nr. 1 A  aparținând domeniului privat al municipiului Călărași conform cărții funciare nr. 31407, cu destinaţia construire locuinţă.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz si servitute de cătreS.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui terenînsuprafață de 40 mp, situat pe domeniul privat al municipiului Călăraşi, B-dulCorneliu Coposu pentru amplasarea unui post de transformare a energiei electrice, proiecta tîn lucrarea ,,Extinde rereţea electrică de interes public zona Cartier Tiner iCălăraşi – ANL, municipiulCălăraşi, judeţul Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul ,,CASA,, imobil situat în municipiul Călărași, b-dulGării, nr. 35, județu lCălărași, înscris în Lista Monumentelor Istorice-Cod LMI: CL-II-m-B-14636.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea ș completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 30/28.02.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul municipiului Călărași”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – ,,Documentație tehnică str. M. Kogălniceanu și b-dul.1 Mai, municipiul Călărași, judetulCălărași”.
 8. Proiect de hotărâre privinda probarea Planului Urbanistic Zonal  „RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ CLĂDIRI ȘI INCINTA FOSTA MOARĂ ÎN ANSAMBLUL REZIDENȚIAL, COMERȚ ȘI SERVICII, ORGANIZARE DRUMURI ÎN INCINTĂ“ situat în municipiul Călărași, str. București, nr.315.
 9. Proiect de hotărâre pentru revocarea HotărâriiConsiliului Local nr. 185/31.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru concesionarea bunurilor/terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Călărași.
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxiîn municipiul Călărași.
 11. Proiect de hotărâre privindaprobarea procedurii de atribuire în gestiune delegată pentru executarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi, aautorizațiilor taxi, a criteriilor şi punctajelor pentru departajare și a anunțului pentru desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor de transport persoane în regim de taxi.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului ș icuantumul burselor de ajutor social, burselor de studiu și burselor de merit pentru elevii din învătțământul preuniversitar de la cursurile cu frecvență din municipiul Călărași în perioada ianuarie decembrie 2019-.

 13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.10.2019 – 31.12.2019.
 14. Diverse.

 

 

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author