DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din luna august 2019

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 14580 din 23.08.2019;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 august 2019, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 63/2019 privind aprobarea utilizării  excedentului  bugetar înregistrat la 31 decembrie 2018  în  exercițiul  bugetar  2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14458 din 21.08.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 14559 din 21.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

2.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14498 din 09.01.2018, raportul comun al Direcţiei Economice și al Direcției Tehnice, nr. 14499 din 09.01.2018, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14518 din 22.08.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 14519 din 22.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 6 la Hotărârea nr. 261/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2019, însoțit de expunerea de motive a inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 11608 din 03.07.2019, raportul Direcției Economice nr. 11609 din 03.07.2019, ce va transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanțe

5.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea taxelor speciale pentru activități de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, pentru anul 2019, însoţit de expunerea de motive al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 12357 din 16.07.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 12358 din 16.07.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare pod trecere râu Argeș, km 23+000, inclusiv taxe și avize” – faza DALI, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14333 din 20.08.2019, raportul Direcţiei Tehnice, nr. 14334 din 20.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 132/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie Zonă de agrement, inclusiv spații de cazare, săli de conferințe, sală multifuncțională, terenuri de sport, Faza – Studiu de Fezabilitate,  însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14547 din 23.08.2019, raportul DDRRE, nr. 14548 din 23.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității comerciale, amenajări sau instalații în orice scop, însoțit de expunerea de motive a inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 12105 din 11.07.2019, raportul Direcției Tehnice nr. 12106 din 11.07.2019, ce va transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanțe

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 116/2009 privind aprobarea Caietului de sarcini și a Reulamentului de organizare și funcționare ale serviciului de administrare a drumurilor județene, a podurilor și a infrastructurii aferente, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14303 din 19.08.2019, raportul Direcţiei Tehnice, nr. 14304 din 19.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

10.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Municipiul Călărași,  Bd. Gării, nr. 35, Județul Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14358 din 20.08.2019, raportul Direcţiei de Urbanism, nr. 14359 din 20.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

11.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 191/2018 pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14306 din 19.08.2019, raportul Serviciului Juridic, nr. 14307 din 19.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Călărași 2019-2023, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14415 din 21.08.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 14416 din 21.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

13.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14553 din 23.08.2019, raportul Serviciului Organizare și Resurse Umane, nr. 14557 din 23.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași, Cabinetul Președintelui precum și pentru serviciile publice din subordinea acestuia, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14561 din 23.08.2019, raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Organizare și Resurse Umane, nr. 14562 din 23.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14509 din 22.08.2019, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 14510 din 22.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de serviciu ale Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14399  din 21.08.2019, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 14400 din 21.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, la implementarea proiectului ”Punte cultură inovativă pentru dezvoltarea regională sustenabilă” în cadrul Programului INTERREG VA România-Bulgaria, ,  însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14573 din 23.08.2019, raportul DDRRE, nr. 14574 din 23.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanţe;

18.Diverse

        Art. 2. – Proiectele de hotărâri cuprinse la articolul 1 sunt puse la dispoziţia consilierilor judeţeni în format electronic, iar pentru mass – media în format fizic, spre studiu, la sediul Consiliului Județean Călărași.

        Art. 3. Asupra proiectelor de hotărâri pot fi formulate amendamente, în ordinea în care sunt înscrise proiectele pe ordinea de zi, după discutarea amendamentelor expuse la şedinţele comisiilor de specialitate, cu respectarea regulilor de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Călărași.


There is no ads to display, Please add some

About The Author