DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 28.09.2023

Please enter banners and links.

      Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr.17235 /22.09.2023;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                         DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Județean Călăraşi în ședință ordinară, la data de 28 Septembrie 2023, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călărași, str.1 Decembrie 1918, nr.1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

     1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Județului Călărași pe anul 2023,nr.17184/21.09.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17185/21.09.2023, Raportul Direcției Economice, nr.17186/21.09.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

      2.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între   Județul  Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, Centrul Județean de Cultură și Creație și Societatea Coslo Zinca SRL pentru instruirea personalului care va opera autovehiculul de tip amfibie achiziționat în cadrul Proiectului" Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra", nr.17212/21.09.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17214/21.09.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare regională și Relații Externe, nr.17215/21.09.2023 ce urmează a fi avizat  de Comisia  Buget-finanțe și Comisia Învățământ Sănătate –Cultură;

      3.Proiect de  hotărâre privind exprimarea interesului de inițiere a elaborării unei  strategii de dezvoltare teritorială integrată pentru ZONA ITI DUNĂREA TELEORMAN-GIURGIU-CĂLĂRAȘI și asocierea Județului Giurgiu cu județele Teleorman și Călărași, precum și cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza celor trei județe, situate lângă Dunăre, nr.17219/21.09.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17222/21.09.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe, nr.17224/21.09.2023 ce urmează a fi avizate de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ- Sănătate- Cultură;

        4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 84/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a indicatorilor tehnico – economici pentru Judetul Călărași , varianta revizuită și aprobată deComisia Europeană (Etapa I și Etapa II), nr.17204/21.09.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17227/21.09.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe, nr.17231/21.09.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- finanțe;

     5.Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, în perioada anilor şcolari 2023-2027, nr.16016/01.09.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16017/01.09.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe, nr.16018/01.09.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Învățământ-Sănătate ;

    6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Județului Călărași – 2023 nr.16901/15.09.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16902/15.09.2023, Raportul Compartimentul Juridic, nr.16903/15.09.2023 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

     7.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării contractului de închiriere a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 30331 UAT Călărași, nr. 17333/15/2022, încheiat între Consiliul Judeţean Călăraşi şi JONNY PREST S.R.L.  nr.17042/19.09.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17043/19.09.2023, Raportul Compartimentului Juridic, nr.17044/19.09.2023 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

     8.Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, nr. 16812 / 14.09.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16813/14.09.2023, Raportul Compartimentului Guvernanță, nr.16814/14.09.2023 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ-Sănătate și Comisia Buget-Finanțe;

      9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 178/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi ca membru în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) Călărași, precum şi desemnarea unui membru supleant, nr. 16921/15.09.2023 însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16923/15.09.2023, Raportul Compartimentului Guvernanță, nr.16924/15.09.2023 ce urmează a fi avizat de Comisia  Învățământ-Sănătate.

        10.Diverse. 


There is no ads to display, Please add some

About The Author