DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 178 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

DISPUNE:

         Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 30 Iulie 2019, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1,

cu următoarea ordine de zi:

    1.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului cu nr. cadastral 22513, intabulat în Cartea funciară nr. 22513, reprezentând ”Centrul de îngrijire și asistență Ciocănești

    2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului cu nr. cadastral 24916, intabulat în Cartea funciară nr. 24916, reprezentând ”Punct de control trecere frontieră” (PCTF)

    3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 48/2019 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor terenuri din domeniul public al Judeţului Călăraşi 

    4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCJ nr. 63/2019 privind aprobarea utilizării  excedentului  bugetar înregistrat la 31 decembrie    2018  în  exercițiul  bugetar  2019

    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Călărași pe anul

2019

    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de dotare cu autovehicule pentru Consiliul Județean Călărași și instituțiile subordonate     

    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului Călărași la 30 iunie 2019

    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Drumuri și Poduri S.A.Călărași

    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractelor de finanțare din fonduri publice, prin selecție publică de programe sportive

    10.Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 260/2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, pentru anul 2019

    11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice a obiectivului de investiție ”Zonă de agrement, inclusiv spații de cazare, săli de conferințe, sală multifuncțională, terenuri sport”, Faza – Studiu de Fezabilitate

    12. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general al obiectivului de investiție “Modernizarea și reabilitarea DJ 306  tronson Cuza Vodă( DN3) – Socoalele –limita județ Ialomița, km 0+000 – km 33+360”, Faza  – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ( DALI)

    13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

   14.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie

   15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

   16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

   17.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 115/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi

   18.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul ”Parcare Policlinica nr. 2 Călărași”

   19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Județean Călărași ca membru în Consiliul  Consultativ  al Centrului de Asistență  Medico-Socială Călărași

    20. Diverse

                -Raport deplasare

 

                  VICEPREŞEDINTE,                                                           AVIZEAZĂ,

                ec. Marian DINULESCU                     SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI,

                                                                                                                   Emil MUȘAT

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author