DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Județean Călărași în ședință extraordinară din data de 07 Decembrie 2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

-proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr.18936/06.12.2021 ;

– prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) și art. 257 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 28 alin. 1 – lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 37/2021;

            În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                           DISPUNE:

        Art. 1- Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 07 Decembrie 2021, ora 1000, cu următorul  proiect al ordinii de zi :

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2021,  însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18944 din 06.12.2021, Raportul Direcției Economice nr.18945 din 06.12.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copiii  si adultii din centrele alflate in  subordinea Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.18941 din 06.12.2021, Raportul Direcției Economice nr.18943 din 06.12.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călărași, județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Centru Socio-Cultural Călărași (fost Palat Administrativ)”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18402 din 24.11.2021, Raportul comun al Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe și al Direcției Tehnice nr. 18403 din 24.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.18922 din 06.12.2021, referatul Secretarului General al Județului nr.18921 din 06.12.2021, ce va fi avizat de Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

5.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Sala MIHAI ARBAGIC” unei părţi de imobil aparţinând domeniului public al Judeţului Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18926 din 06.12.202, Raport Compartiment Juridic nr. 18927 din 06.12.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

         Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

        (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni pe tablete și folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author