DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 03 Decembrie 2020

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

-proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 19209/02.12.2020 ;

– prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) și art. 257 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 38 alin. (21) și alin. (22) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 60/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

 

            În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

Art. 1- Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 03 Decembrie 2020, ora 1100, cu următoarea ordine de zi :

            1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19205/02.12.2020 și raportul Direcției Economice, nr. 19206/02.12.2020

            2.Proiect de hotărâre pentru completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19262/02.12.2020 și raportul DMRU, nr. 19263/02.12.2020;

            3.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Munteanu Cristina Laura, însoțit de referatul constatator al Secretarului Județului și Președintelui CJC, nr. 19072/27.11.2020          

Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

            (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

      PREŞEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ,        

   ec. Vasile ILIUȚĂ                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                                      Aurel PARASCHIV


There is no ads to display, Please add some