Concedierile la consiliul județean se amână

Please enter banners and links.

Decebal Mihalache

Proiectul de hotărâre privind aprobarea restructurării aparatului de specialitate de la consiliul județean a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței din data de 22 noiembrie 2018, la inițiativa președintelui Vasile Iliuță, care este și inițiatorul acestuia, fără a exista dezbateri privind motivul retragerii și fără a fi anunțată o dată a repunerii pe masa consilierilor. Conform proiectului de hotărâre organigrama consiliului județean suferă modificări majore, în primul rând pentru că ar fi urmat concedieri din instituția în cauză, cel mai probabil o măsură singulară în administrația publică locală din Călărași, ca reorganizare a unei instituții, așa cum este definită de Statutul funcționarilor publici. Conform proiectului, 42 de posturi ar fi trebuit desființate, din care 19 erau vacante, iar 23 ocupate, ceea ce înseamnă că cele din urmă persoane urmau să plece acasă. În momentul de față în organigrama consiliului județean sunt prevăzute 178 de posturi, din care 3 demnitari, 19 funcții publice de conducere, 117 funcții publice de execuție, 2 funcții de conducere personal contractual, 37 funcții de execuție personal contractual și ar fi trebuit să se desființeze 7 funcții publice de conducere, 27 funcții publice de execuție, 8 funcții de execuție personal contractual, astfel încât personalul s-ar fi redus la 136, din care 31 posturi vacante. Conform expunerii de motive la proiectul de hotarâre reorganizarea este necesară ” în vederea optimizării proceselor, eficientizării activității, precum și a dezvoltării capacității administrative a organizației”, “urmare a unei analize a activităților, fișelor de post precum și a necesităților instituționale, apreciez că se impun o serie de modificări organizatorice care să conducă la o performanță crescută a personalului, precum și la obținerea unor rezultate mai bune în atingerea obiectivelor ”. Conform proiectului retras ar fi urmat numeroase permutări de subordonare a diferitelor direcții, servicii și compartimente, printre care ne-a atras atenția desființarea Direcției Juridice și Administrație Publică și trecerea întregii structuri în subordinea directă a secretarului județului la nivel de compartimente. Mai trebuie remarcat și faptul că vicepreședinții consiliului județean nu au nicio structură în subordonare, așa cum dealtfel am regăsit și în ultima organigramă de pe site-ul consiliului județean din data de 26.04.2018. Rămâne de văzut când va intra la aprobare proiectul de hotărâre privind reorganizarea din consililul județean, cu eventuale modificări, și dacă Vasile Iliuță are în vedere și reorganizarea altor instituții din subordine.

proiectul de hotărâre și organigrama pot fi vizualizate pe www.expressdecalarasi.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii

şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi

 

 

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 22.11.2018,

Având în vedere:

 – expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Călărași, înregistrată sub nr. 19368 din 07.11.2018;

 – adresa Consiliului Judeţean Călăraşi către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, înregistrată sub nr. 19369 din 07.11.2018;

 –  avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr. 58671/2018;

 –  referatul Administratorului Public, înregistrat sub nr. 19276 din 06.11.2018;

 –  referatul Secretarului județului, înregistrat sub nr. 17859 din 15.10.2018;

             –  referatul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 19288 din 07.11.2018;

             – referatul Direcției de Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 17406 din 05.10.2018;

            –  referatul Direcției Tehnice, înregistrat sub nr. 17486 din 08.10.2018;

            –  referatul Direcției de Urbanism, înregistrat sub nr. 19285 din 07.11.2018;

            – referatul Șefului Serviciului Administrativ, înregistrat sub nr. 19284 din 07.11.2018;

            – Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 59 din 29.03.2018 privind aprobarea eficientizării activității aparatului de specialitate al Consiliul Județean Călărași;

             – Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 141 din 31.07.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, cu modificările şi completările ulterioare;

            – prevederile art. 99 alin. (1) lit. b), e), alin. (3) – (7), art. 100, art. 107 alin. (1) și art. 1071 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            – prevederile art. 61 lit. d), art. 65 şi art. 67 din Codul Muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

  – prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), f) și alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. – Se aprobă desființarea Direcției Juridice și Administrație Publică, prin reducerea funcției publice de conducere ocupate de director executiv şi reducerea funcției publice de conducere vacante de director executiv adjunct.

  1. Se reorganizează Serviciul Juridic si Cancelarie Consiliu, în subordinea directă a Secretarului Județului, la nivel de compartiment cu denumirea „Compartimentul Juridic–Contencios” și se reduce funcția publică de conducere ocupată de șef serviciu.

Compartimentul Juridic–Contencios va avea 6 funcții publice de execuție, astfel:

– 2 funcții publice de consilier juridic clasa I, gradul profesional superior;

– 3 funcții publice de consilier juridic clasa I, gradul profesional asistent;

– o funcție publică de consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant;

2. Compartimentul Cancelarie Consiliu si Editare Monitor Oficial, se reorganizează în subordinea directă a Secretarului Județului, cu 2 funcții publice de execuție, respectiv:

– o funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional superior;

– o funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional principal.

3. Compartimentul Relații cu Publicul și Secretariat ATOP, se reorganizează  în subordinea directă a Secretarului Județului, cu 3 funcții publice de execuție, respectiv:

– 2 funcții publice de consilier clasa I, gradul profesional superior;

– o funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional principal.

4. Compartimentul Circulația și Păstrarea Documentelor, se reorganizează în subordinea directă a Secretarului Județului, cu 4 funcții contractuale de execuție, respectiv –

o funcție contractuală de consilier, gradul I;

o funcție contractuală de consilier, gradul II;

– 2 funcții contractuale de referent treapta IA.

Art. 2. – Se aprobă reorganizarea Direcţiei Economice, urmând a avea următoarea structură cu un număr total de 18 funcții publice.

–  o  funcție publică de conducere de director executiv;

–  2 funcții publice de conducere de director executiv adjunct;

1. Se reorganizează Serviciul Buget și Urmărire Venituri la nivel de compartiment cu denumirea „Compartimentul Buget și Urmărire Venituri” și se reduce funcția publică de conducere ocupată de șef serviciu.

 a) Compartimentul Buget și Urmărire Venituri, cu 5 funcții publice de execuție:

          – 2 funcții publice de consilier clasa I, gradul profesional superior;

          – o funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional principal;

          – o funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent;

          –  o funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional debutant.

b) Se înființează Compartimentul Monitorizare Fonduri Publice, Servicii Comunitare de Utilități Publice și Neutralizarea Deșeurilor de Origine Animală, cu 2 funcții publice de execuție:

 – o funcţie publică vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior, preluată de la Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice;

 – o funcţie publică vacantă de consilier clasa I, gradul profesional principal;

2. Se reorganizează Serviciul Financiar–Contabil şi Gestiune la nivel de compartiment cu denumirea de Compartimentul Financiar-Contabilitate și se reduce funcția publică de conducere ocupată de șef serviciu.

3. Compartimentul Financiar–Contabilitate, se organizează cu 4 funcții publice de execuție:

– 2 funcții publice de consilier clasa I, gradul profesional superior;

– o funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional principal;

– o funcție publică de referent clasa III, gradul profesional superior.

4. Compartimentul Gestiune Fonduri Europene, se redenumește „Compartimentul Gestiune Fonduri Publice”, se organizează cu 4 funcții publice de execuție:

 – 2 funcții publice de consilier clasa I, gradul profesional superior;

 – o funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional principal;

 – o funcție publică de consilier clasa I, gradul profesional debutant.

5. Compartimentul Control Intern de Gestiune se desființează și se reduce funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal și funcția publică vacantă de consilier clasa I, gradul profesional  superior.

6. Compartimentul Patrimoniu este preluat de Direcția de Urbanism.

Art. 3. – Se aprobă reorganizarea Direcţiei de Urbanism, urmând a avea următoarea structură cu un număr total de 17 funcții publice, din care două funcţii publice de conducere:

– o funcție publică de conducere de arhitect șef;

– o funcție publică de conducere de șef serviciu

         1. Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului are în componență trei compartimente cu 10 funcții publice de execuție:

            a) Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, cu 4 funcții publice

– 2 funcții publice de consilier clasa I, gradul profesional superior;

– 2 funcții publice de consilier clasa I, gradul profesional asistent.

  b) Compartimentul Patrimoniu se organizează cu 3 funcții publice:

            – o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

            – 2 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

  c) Compartimentul Transport Public Județean, care se afla in cadrul Direcției Tehnice, este preluat de Direcția de Urbanism, cu 3 funcții publice:

  – 2 funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional superior;

  – o funcție publică de referent clasa III, gradul profesional superior.

              2. Compartimentul Autorizare și Control cu 5 funcții publice:

            – 3 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

            – o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

            – o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

Art. 4. – Se aprobă reorganizarea Serviciului Administrativ cu denumirea „Serviciul Administrativ și Logistică”, având în componență trei compartimente cu o funcție contractuală de conducere şi 16 funcții contractuale de execuție, astfel:

1. Compartimentul Intreţinere cu 9 funcții contractuale.

 –  4 posturi de îngrijitor;

           – 1 post de muncitor calificat-telefonist;

 – 2 posturi de muncitor calificat-fochist pentru cazane termice;

 – 1 post de muncitor calificat-lăcătuș mecanic de întreținere și reparații;

 – 1 post de muncitor calificat-operator maşini multiplicat;

2. Compartimentul Aprovizionare și Gestiune cu 2 funcții contractuale:

           – 1 funcție de consilier gradul II;

 – 1 funcție de referent treapta IA;

3. Compartimentul Logistică cu 5 funcții contractuale de șofer treapta I.

Art. 5. – Se aprobă reorganizarea Direcției Tehnice urmând a avea următoarea structură cu un număr total de 19 funcții publice, cu o funcție publică de conducere vacantă de director executiv, desfiinţându–se funcția publică de conducere ocupată de director executiv adjunct.

1. Serviciul Investiții și Achiziții Publice cu o funcție publică de conducere si 9 funcții publice de execuție:

 –  7 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 – o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 – o funcție publică de referent clasa III, gradul profesional asistent.

2. Serviciul Infrastructură cu o funcție publică de conducere şi 7 funcții publice de execuție, cu 7 funcţii publice de execuţie, existente, de consilier, clasa I, gradul profesional superior

         a) Compartimentul Transport Public Județean este preluat de Direcția de Urbanism.

         b) Compartimentul Informatică este preluat de Serviciul Organizare și Resurse Umane sub denumirea „Compartimentul I.T.”.

Art. 6. – Se aprobă reorganizarea Direcției Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe care are în componență trei compartimente cu un număr total de 18 funcții publice și 3 contractuale, desfiinţându–se o funcție publică de conducere vacantă de director executiv adjunct:

 –  o  funcție publică de conducere de director executiv;

 –  o funcție publică de conducere de director executiv adjunct;

 – o funcție publică de execuție de manager public gradul profesional principal.

1. Compartimentul Managementul Proiectelor se organizează cu 4 funcții publice și 3 funcții contractuale:

           – o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

           – 2 funcţii publice de execuţie  de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

           – o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

 – o funcţie contractuală de execuţie ocupată de consilier, gradul IA;

 – o funcţie contractuală de execuţie ocupată de consilier, gradul I;

 – o funcţie contractuală de execuţie ocupată de consilier, debutant;

2. Compartimentul Dezvoltare Regională, Relaţii Externe şi Promovarea Turismului se organizează cu 8 funcții publice:

– 7 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

– o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

3. Compartimentul Strategii, Programe se organizează cu 3 funcții publice:

– 2 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

– o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

         4. Compartimentul Neutralizarea Deșeurilor de Origine Animală, cu o funcție publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, se desființează.

          5. Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice cu 2 funcţii publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior, se desființează, una dintre funcţii fiind preluată de Compartimentul Monitorizare Fonduri Publice, Servicii Comunitare de Utilități Publice și Neutralizarea Deșeurilor de Origine Animală din cadrul Direcţiei Economice.

        Art. 7. – Se aprobă desființarea Direcţiei Management si Resurse Umane și se reduce funcția publică de conducere vacantă de director executiv.

          1. Compartimentul Monitorizare Transferuri Fonduri Publice cu 3 funcţii publice se desființează.

         2. Compartimentul Promovarea Județului care se afla în cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcției Management si Resurse Umane, se reorganizează în subordinea directă a Președintelui, cu 2 funcții publice. Se reduce o funcţie publică de execuţie ocupată de referent clasa III, gradul profesional asistent.

        3. Compartimentul de Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate și  Compartimentul Sănătate se reorganizează în subordinea directă a Președintelui, formând Compartimentul de Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, cu 5 funcții publice.

         4. Serviciul Resurse Umane se redenumește Serviciul Organizare și Resurse Umane are în componență trei compartimente cu o funcție publică de conducere, 6 funcții publice de execuție și 2 funcții contractuale.

a) Compartimentul Resurse Umane cu 3 funcții publice:

o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

2 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

b) Compartimentul Managementul Calității cu o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior.

c) Compartimentul I.T. care se afla in cadrul Direcției Tehnice, este preluat de Serviciul Organizare și Resurse Umane, cu 3 posturi:

        – o funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

        – o funcţie contractuală de execuţie de consilier, gradul IA;

        – o funcţie contractuală de execuţie de consilier, gradul I.

Art. 8. – Se aprobă reorganizarea, în subordinea directă a Președintelui, a următoarelor compartimente:

  1. Compartimentul Audit Public Intern cu 3 funcții publice:

          – o funcţie publică de execuţie  de auditor, clasa I, gradul profesional superior;

          – o funcţie publică de execuţie  de auditor, clasa I, gradul profesional principal;

          – o funcţie publică de execuţie de auditor, clasa I, gradul profesional asistent.

2. Compartimentul de Control cu 2 funcții publice:

        – 2 funcţii publice de execuţie  de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

          3. Cabinetul Președintelui cu 4 funcții contractuale:

                  – o funcţie de Director de cabinet;

        – o funcţie de șef de cabinet;

        – 2 funcţii de consilier.

4. Compartimentul de Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, cu 5 funcții publice:

                 – 2 funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;

                – o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

       – o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

       – o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent.

5. Compartimentul Promovarea Județului, cu 2 funcții publice:

       – o funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

       – o funcție publică de referent clasa III, gradul profesional superior.

         Art. 9. Numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi scade de la 178 la 136, din care:

  3 funcții de demnitate publică; 

  12 funcții publice de conducere;

  90 funcții publice de execuție;

  31 funcții contractuale:  1 funcție de administrator public;

                                        –  1 funcție de șef serviciu;

                                        –  29 funcții de execuție.

  Art. 10. Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, potrivit dispoziţiilor articolelor 1 – 8, conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 11. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 141 din 31.07.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.             

Art. 12. Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcţionarilor publici, prezenta Hotărâre intră în vigoare în termen de minimum 30 de zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

       Secretarul Judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor interesaţi.

 

  PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUŢĂ                                                                                              AVIZEAZĂ,                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI,        

    

  Organigrama                                                                                                       Emil MUŞAT

ORGANIGRAMA


There is no ads to display, Please add some