ANUNŢ DE LICITAŢIE terenuri arabile

Please enter banners and links.

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucureşti, nr 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro.    

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul concesiunii este reprezentat de următoarele terenuriarabile și neproductive aflate în domeniul privat al municipiului Călăraşi, situate în în extravilanul municipiului Călărașicu destinația înființare culturi furajere, după cum urmează:

În Tarlaua 96, Parcela  A441,  NC 28832,  CF 28832 a municipiului Călărași:   

LOT 1 –  20,00 ha ,  LOT 2 – 10,00 ha,  LOT 3 – 3,00 ha,  LOT 4 –  2,00 ha, LOT 5 – 1,00 ha, LOT 6 – 1,1154 ha,

LOT 7 – 1,00 ha,  LOT 8 – 1,00 ha,   LOT 9 – 1,00 ha,  LOT 10 – 1,00 ha     

În Tarlaua 100,  Parcela  A453/7, NC 28614,  CF 28614 a municipiului Călărași:

LOT 1  –  10,00 ha,    LOT 2  –  12,8165 ha

În Tarlaua 108,  Parcela  A485, NC 28617,  CF 28617 a municipiului Călărași:

LOT 9 – 3,00 ha,  LOT 10 – 2,00 ha,  LOT 11  –  2,1212 ha

În Tarlaua 118,  Parcela  A530,  NC 28619,  CF 28619  a municipiului Călărași:

LOT 1 – 20,00 ha, LOT 4 – 7,9677 ha,  LOT 5 – 10,00 ha

În Tarlaua 119,  Parcela  A535,  NC 28621,  CF 28621  a municipiului Călărași:

LOT 1 – 32,8825 ha

În Tarlaua 120,  Parcela  N540,  NC 28651,  CF 28651  a municipiului Călărași:

 LOT 1 – 2,1 ha

                                             

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achizitii şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:   25.04.2017, ora 1600.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.05.2017,  ora 1400.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria muncipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe suprafaţă, într-un exemplar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.05.2017, ora 1100,  la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi din  str. Bucureşti, nr 140 A.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157,  trcl@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN


There is no ads to display, Please add some

About The Author