ANUNȚ-ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR CĂLĂRAȘI

Please enter banners and links.

Dreptul la folosinţă a locurilor de înhumare încetează:

  1. la expirarea duratei de concesionare (atribuire, atribuire în folosinţă);
  2. când titularul dreptului de folosinţă renunţă la cerere la acest drept, în favoarea administraţiei cimitirelor, predând acesteia originalul actului de concesiune;
  3. în cazurile prevăzute la Art. 9 alin. 3 (fără pct. 1, pct. 2 şi pct. 3);
  4. în caz de neachitarea taxei de salubrizare pe o perioada de 10 ani consecutiv.
  5. în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi neîngrijirea locului şi lăsarea în părăsire cel puţin 2 ani până la împlinirea a 7 ani de la ultima înhumare pe locul respectiv. Prin lăsarea în părăsire a locului se înţelege menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a terenului concesionat, a mormintelor şi amenajărilor construite pe teren.
  6. în cazul donării amenajărilor funerare subterane şi/sau supraterane existente pe locul de înhumare.
  7. în cazul neîmprejmuirii şi neîngrijirii locurilor de înhumare în termen de maxim 6 luni de la data atribuirii, conf. Art. 7 lit. b.
  8. când nu există moştenitori sau când cei chemaţi cu vocaţie succesorală nu acceptă moştenirea;

Pentru cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a, c, d, si g, Administraţia cimitirelor va soma în scris sau prin presă titularii dreptului de folosinţă sau concesiune despre intenţia de confiscare a locurilor sau a încetării acestui drept şi despre confiscarea terenului.

Pentru cazul donării, prevăzut la alin. 1 lit. f, titularul concesiunii sau a dreptului de folosinţă a locului de înhumare, în calitate de donator  renunţă la acest drept în favoarea Administraţiei cimitirelor ce are obligaţia de a concesiona donatarului terenul pe care este amplasată donaţia.

Pentru cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a, b, c, d, e, f şi h, nu se restituie taxa de folosinţă; pentru cazul prevăzut la alin 1 lit. g, se restituie titularului 50% din suma plătită pentru atribuirea locului de înhumare.

În cazul în care concesiunea sau dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a încetat şi pe aceste locuri există lucrări funerare iar foştii titulari sau moştenitorii lor nu au intenţia de reconcesionare a terenului, aceştia au obligaţia să predea administraţiei actul de concesiune şi să desfiinţeze şi să ridice lucrările şi obiectele funerare existente pe teren, în termen de 90 de zile de la primirea înştiinţării de demolare. În caz contrar aceste lucrări vor intra în patrimoniul administraţiei, vor fi desfiinţate, iar materialele rezultate, vor fi valorificate de către aceasta cu aceeaşi destinaţie.

                   Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinerea permanentă locurilor concesionate şi a lucrărilor funerare existente pe teren, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.

Înstrăinarea de către concesionar a unuia sau mai multor locuri de înhumare în  perioada de valabilitate a concesiunii se poate face prin donaţie sau prin renunţarea la dreptul de concesiune în favoarea Administraţiei Cimitirelor.

 Este interzisă donarea locurilor de înhumare (v. Art.1) şi a concesiunii acestora în cimitirele aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi; se pot dona exclusiv amenajările funerare (îngrădirea locului, cavoul, etc.), obiectele de cult şi/sau lucrările de artă aferente locului de înhumare.

 Donatorul trebuie să predea donatarului în timpul întocmirii la notariat a contractului de donaţie originalul actului său de concesiune (atribuire, atribuire în folosinţă) şi dovada achitării datoriilor către cimitir la zi.

Donatarul amenajării funerare are obligaţia, ca în termen de 10 zile de la data întocmirii legale a actului de donare amenajare funerară, să solicite în numele său la Administraţia Cimitirelor concesionarea locului pe care a obţinut donaţia. Plata concesiunii se va face în lei/m.p. şi zonă.

 Administraţia Cimitirelor are dreptul de a nu lua în considerare donaţiile aferente locurilor de înhumare sub dimensiunile minime legale pentru efectuarea înhumărilor (min. 1,2m x 2,2m = 2,64m.p.) şi nu vor întocmi acte de concesiune pentru aceste locuri.

Ţinând cont de prevederile Art.1, este interzisă moştenirea terenului de înhumare din cimitirele aparţinând domeniului public al municipiului; pot fi moştenite doar amenajările funerare subterane şi/sau supraterane, obiectele de cult şi / sau lucrările de artă existente pe acesta, cumulat cu dreptul de concesiune a locului de înhumare dobândit de defunct, aferent acestor amenajări, până la expirarea perioadei de concesionare din actul supus dezbaterii succesorale.

Au calitatea de moştenitori rudele defunctului până la gradul al patrulea, în linie dreaptă, după numărul naşterilor sau în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând de la aceasta până la cealaltă rudă.

 Pentru intrarea în drepturi, moştenitorul va preda administraţiei originalul actului de concesiune al defunctului şi copia actului de moştenitor în care este menţionat locul de înhumare. În baza acestor acte, la cerere, i se va elibera actul de concesiune gratuită cu valabilitate până la expirarea concesiunii moştenite.

În cazul moştenirii dreptului de concesiune pe perioadă determinată, înaintea expirării acestei perioade, moştenitorul poate reconcesiona, la cerere, terenul de înhumare concesionat anterior. Înhumarea, deshumarea şi reînhumarea în acest loc a persoanelor decedate se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Pot fi moştenite unul sau mai multe locuri de înhumare de către unul sau mai mulţi moştenitori în viaţă, aceştia având obligaţia de a îngriji permanent locurile moştenite şi de achitarea taxelor anuale de întreţinere – salubrizare cimitire. Concesionarii acestor locuri moştenite pot înstrăina concesiunile în condiţiile legale menţionate. 

Se vor lua în considerare numai dezbaterile succesorale legale. 

 


There is no ads to display, Please add some