HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022

Please enter banners and links.

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 21.04.2022,

Avand in vedere:      

– referatul de aprobare al Presedintelui Consiliul Judetean Calarasi, inregistrat sub nr. 6122 din 20.04.2022;

– adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi nr. 5055 din 07.04.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 5468 din aceeasi data;

– Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 7086/04.04.2022, comunicata prin adresa Ministerului Finantelor cu nr. 375454 din 04.04.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 5343 din 06.04.2022;

– memoriul justificativ al Directiei Tehnice nr. 5867 din 14.04.2022;

– memoriul justificativ al Directiei Dezvoltare Regionala si Relatii Externe nr. 5703 din 12.04.2022;

– adresa Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, nr. 610 din 11.04.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 5642 din aceeasi data;

– adresa Asociatiei Fotbal Club Dunarea 2005 Calarasi  nr. 291 din 19.04.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 6111 din 19.04.2022;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 45/2022 pentru modificarea si completarea Hotărârii nr. 19/2021 privind contractarea și garantarea unei finanţări rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 27/2022 privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 28/2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2021, in exercitiul bugetar 2022, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 50 alin. (2) lit. a) si art. 61 alin. (3)  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

Art. 1. – Se aproba rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022, potrivit Anexelor nr. 1, 2, 3 si 4  si  subanexelor la acestea care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – (1) Se aproba majorarea cotizatiei pe anul 2022 la Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași cu suma de 1.104 mii lei, cotizație ce revine Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în calitate de asociat – membru fondator, de la 846 mii lei la 1.950 mii lei.

            (2) Cotizația aprobată de Consiliul Județean Călărași va fi utilizată de Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași, potrivit Anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta  hotarare.

Art. 3. – Directia Economica, Directia Tehnica, Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe, Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi si Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author