HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2020

Analiza economico-financiara

Please enter banners and links.

           Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta  ordinara din    02.11.2020,

            Avand in vedere:           

– referatul de aprobare nr.16881 din   27.10.2020 al Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;

– adresele nr.24691/2020 si nr.24906/2020 ale Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr.16841/2020  si nr.168407/2020;

– Memoriul justificativ nr.16919/2020 al Directiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Calarasi;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr.19/2020 privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021–2023 cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr.20/2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019, in exercitiul bugetar 2020 cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.6 alin. (13) din Legea nr. 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.15, ale art. 19 alin. (2), ale art. 20 alin. (1) lit. c) si ale art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 20/2020 pentru aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019, in exercitiul bugetar 2020 potrivit prevederilor anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Se aproba utilizarea sumei de 2.000 mii lei din excedentul bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019, in exercitiul bugetar 2020, pentru acoperirea unor cheltuieli curente ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi.

   Art. 3. – Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2020, conform anexelor de nr.2- 13 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 Art. 4. – Directia Economica, Directia Tehnica, Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe si    Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.

    


There is no ads to display, Please add some

About The Author