HOTARARE privind aprobarea acordarii unor ajutoare din fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetul propriu aljudetuluiCalarasi pe anul 2019

Please enter banners and links.

Consiliul JudeteanCalarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 15.05.2019,

Avand in vedere:

            – expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi, inregistrată sub nr. 8546 din 13.05.2019;

            – prevederile Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Calarasi nr.1/2019 privind aprobarea solicitatii Consiliului Judetean Calarasi pentru acordarea unor sume in vederea acoperirii daunelor provocate de fenomene meteorologice periculoase din data de 30.04.2019 in localitatile Dragalina si Perisoru;

– adresa nr. 4801 din 10.05.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Perisoru, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 8468 din 11.05.2019;

– adresa nr. 10272 din 09.05.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Dragalina, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 8387 din aceeasi data;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 62/2018 privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020– 2022;

            – prevederile art. 15 si ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            – prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), f) si ale alin. (3) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1. Se aproba acordarea unor ajutoare pentru unitatea administrativ–teritoriala  comuna Dragalina, in valoare de 200 mii lei si pentru unitatea administrativ–teritoriala comuna Perisoru, in valoare de 100 mii lei, din judetulCalarasi,  aflate in situatie de extrema dificultate, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, din fondul de rezerva bugetara cuprins in bugetul propriu al JudetuluiCalarasi pe anul 2019.

            Art. 2.– Sumele ramase necheltuite, potrivit destinatiei acestora, se vor restitui bugetului propriu al judetuluiCalarasi.

            Art. 3.– Bugetul propriu al judetuluiCalarasi, pe anul 2019, se rectifica potrivit prevederilor din Anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 4. – Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta celor interesati.

 

   PRESEDINTE,

ec. Vasile ILIUTA

                                                                        Avizeaza,

                                     Secretarul  judetului,

                                                                                                Emil MUSAT

 

Nr.                                                                                                      

Adoptata la Calarasi

Astazi  15.05.2019

 


There is no ads to display, Please add some