EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Călărași la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”

Please enter banners and links.

          Prin adresa comună a  unor unități administrativ – teritoriale, înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr. 15355 din 05 septembrie 2018 ne este adusă la cunoștință dorința acestora de a se asocia cu Județul Călărași în vederea înființării „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”.

              Luând în considerare rolul Consiliului Județean Călărași în dezvoltarea comunităților locale precum și a creșterii nivelului de trai al locuitorilor județului, apreciez necesară participarea Judeţului Călărași la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”.

              Asociația va funcționa în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/ 2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 855/ 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul înființării sistemului de distribuție de gaze naturale în unitățile administrativ teritoriale membre și dezvoltarea rețelei de transport de gaze naturale pe raza de competență a acestora.

              Modalitatea de gestiune a Serviciului se va realiza, în baza unui contract de concesiune  atribuit conform prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare.

                        Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

  1. să contracteze servicii pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate privind inițierea procesului de atribuire a concesiunii;
  2. să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;
  3. să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii aferentă Serviciului;
  4. să îmbunătăţească planificarea investiţiilor aferente Serviciului;
  5. participarea, împreună cu celelalte structuri ale societăţii civile, la soluţionarea problemelor colectivităţilor locale, în domeniul de activitate al asociației;
  6. atingerea şi respectarea standardelor europene privind serviciile de utilităţi publice, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura aferentă Serviciului de utilitate publică, de distribuție a gazelor naturale;
  7. coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţiilor, de amenajarea teritoriului, urbanism si mediu.

               Analizând solicitările unităților administrativ – teritoriale precum și necesitatea reprezentării județului în această structură de către o persoană cu experiență, este oportună mandatarea domnului Fulga Marius, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea exercitării în Adunarea Generală a atribuţiilor judeţului Călăraşi.

              În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în temeiul prevederilor art. 48 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi ale art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun prezentul proiect dezbaterii şi votului Consiliului.


There is no ads to display, Please add some