DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

 

              În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia      publică locală, republicată:

 

DISPUNE:

 

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară,joi,28.02.2019, ora 16.30,în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social şi cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social.
 2. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea documentaţiei de atribuire a acordului cadru privind prestarea activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în municipiul Călăraşi, aprobată prin HCL nr. 231/19.12.2018.
 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui sector de drum local din domeniul public al municipiului Călăraşi şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui sector de drum naţional, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în administrarea Ministerului Transportului, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii rutiere – S.A.
 6. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii ,,Colegiului Ştefan Bănulescu”, în ,,Liceul Pedagogic Ştefan Bănulescu” Călăraşi, judeţul Călăraşi, începând cu anul şcolar 2018-2019.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 3/31.01.2014 privind aprobarea taxei speciale de vizitare a Grădinii Zoologice din municipiul Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Spaţiu Comercial Supermarket Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 1 Călăraşi”, situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 1.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru UTR 85, situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Înfiinţare fermă găini outoare cu unitate de comercializare, staţie de sortare şi condiţionare”, situat în municipiul Călăraşi, cvartal 75, parcela 7, 7/4, număr cadastral 29277.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Majorare indicatori urbanistici (CUT) cu 20% în vederea construirii unui bloc de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter şi parcaje la subsol”, situat în municipiul Călăraşi, strada Griviţa, nr. 88 (fost 112) şi 110.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi actualizarea H.C.L. nr. 177/22.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. situate pe raza municipiului Călăraşi.
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor A.N.L. din blocul H26, situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei locuinţelor A.N.L.,situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 15. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 194/25.10.2013 privind darea în administrare gratuită a PT 36, situat în Călăraşi, strada Dumbravei, către Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi.
 16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a spaţiului situat în strada 1 Decembrie nr. 1918, bl. A26, parter, către Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi.
 17. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil teren – cotă indiviză teren de sub construcţie, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 4A, în suprafaţă de 21,38 mp, către Baboi Vasilica Liliana.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea sub formă de propuneri a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, în municipiul Călăraşi.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive şi de selecţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale precum şi actelor justificative pentru întocmirea dosarelor.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Administraţia Cimitirelor Călăraşi.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Construcţie grădiniţă cu 8 grupe”.
 24.  

 

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 


There is no ads to display, Please add some