DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE: 

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 30.05.2024, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Capacităţii Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităţilor specifice pentru prestatorul de servicii funerare – transport funerar S.C. FUNERARE MILITARU S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către Reţele Electrice Dobrogea S.A. (fostă E-Distribuţie Dobrogea S.A.), prin DOMAREX 94 S.A., asupra terenului în suprafaţă de 270 mp, aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Călăraşi şi asupra terenului în suprafaţă de 16,9 mp, parte a imobilului – teren cu nr. cadastral 31541, înscris în cartea funciară 31541, aparţinând domeniului public al U.A.T. Municipiul Călăraşi, pentru amplasare linie electrică subterană şi post de transformare reţele electrice, în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului – Spor de putere privind alimentarea cu energie electrică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Ştirbei”, situat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 344, judeţul Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren cu nr. cadastral 34304, în suprafaţă de 368 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Zăvoiului , nr. 3A, în trei loturi, lotul 1 cu suprafaţa de 294 mp, lotul 2 cu suprafaţa de 18 mp şi lotul 3 cu suprafaţa de 56 mp.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Renovare, recompartimentare şi extindere corp existent C1 cu regim de înălţime parter cu păstrarea funcţiunii de spaţiu comercial, asigurarea utilităţilor, organizare de şantier” situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 130, 130A.
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 1, în suprafaţă de 211 mp, carte funciară nr. 24273, în favoarea doamnei Căruţă Monica.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a imobilului apartament în suprafaţă utilă totală de 100,7 mp şi suprafaţă utilă de 89,3 mp, număr cadastral 21632-C1-U11, cotă teren indiviză de 31,04 mp, situat în Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 139, bl. A38, sc. 2, et. 1, ap. 2.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării în urma selecţiei publice de programe precum şi sumele alocate finanţării programelor eligibile, în conformitate cu raportul procedurii privind propunerile de proiecte depuse în baza Legii nr. 69/2000 pentru atribuirea contractelor de finanţare din bugetul propriu al municipiului Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi UAT Municipiul Călăraşi pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/19.07.2023 pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/08.05.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorităţi locale – Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi (internat şi cantină)“.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/31.08.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul “Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul J9 şi J28”.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/24.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A6 (scara 2), A18 (scara 1, scara 2)”.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Programul A.N.L., în municipiul Călăraşi, cu solicitanţii aflaţi în lista de prioritate aprobată prin H.C.L. nr. 34/2024.
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Martiri Brâncoveni.
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul.
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Capelei Sfânta Treime Călărași.
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Mucenic Dasie.
 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.
 22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului Dumitrescu Ioan.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Călăraşi, actualizat la 31.03.2024.
 24. Diverse

There is no ads to display, Please add some

About The Author