DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

                                                   

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, marţi, 29.11.2022, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:

           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de acţiune pentru activităţile de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ pe raza municipiului Călăraşi, pentru iarna 2022-2023”.
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Călărași nr. 52580/13.12.2012.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Călăraşi în Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional ,,Barbu Ştirbei”.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 35/09.02.2022 privind utilizarea sumei de 5.748.846,46 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021, în exercițiul bugetar 2022, pentru finanțarea  cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin PUG cu menţinerea funcţiunii Id – zona pentru unităţi industriale şi depozitare”, situat în municipiul Călăraşi, strada Rocada, nr. 77.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea planului urbanistic general al municipiului Călăraşi – PUG”.
 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, a obiectivului de investiţii ,,Terenuri de sport Parc Victoria”, situate în Parcul Victoriei, strada Victoriei, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind declararea suprafeţei de 118 mp, extindere a clădirii C1 înscrisă în CF 24832/UAT Călăraşi, situată în Prelungirea Bucureşti, bun de uz şi de interes public local.
 11. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 30623, în suprafaţă de 5058 mp, situat în Călăraşi, strada 1 Decembrie 1918, tronson 1, în trei loturi – lotul 1 cu suprafaţa de 4713 mp, lotul 2 cu suprafaţa de 337 mp şi lotul 3 cu suprafaţa de 8 mp.
 12. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 34581, în suprafaţă de 4428 mp, situat în Călăraşi, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 11, în două loturi, lotul 1 cu suprafaţa de 3678 mp şi lotul 2 cu suprafaţa de 750 mp.
 13. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 33122, în suprafaţă de 1933 mp, situat în Călăraşi, strada General Constantin Pantazi, nr. 19B, în două loturi, lotul 1 cu suprafaţa de 1688 mp şi lotul 2 cu suprafaţa de 245 mp.
 14. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 31535, în suprafaţă de 28512 mp, situat în Călăraşi, strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 10, în 2 loturi, lotul 1 cu suprafaţa de 20832 mp şi lotul 2 cu suprafaţa de 7680 mp.
 15. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit pentru construire locuinţe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi de personal ale Aparatului de specialitate al primarului municipiului Călăraşi.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călăraşi.
 18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi şi propunerea de modificare a organigramei şi a statului de funcţii.
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 262/30.09.2022 privind darea în administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Călărași din administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași.

 

Primar,

               Dulce Marius Grigore


There is no ads to display, Please add some

About The Author