DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, marţi, 27.04.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:          

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne la data de 31.03.2021.
 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Independenţei, nr. 33, judeţul Călăraşi, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI:CL–II–m–B-14649.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice ,,Sf. Antim Ivireanul” Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 5. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/31.10.2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării pentru investiţia ,,ÎNFIINŢARE CREŞĂ ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”.
 8. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Călăraşi cu Judeţul Călăraşi şi Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi, în vederea constituirii Asociaţiei de Handbal a Municipiului Călăraşi 2021.
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Palatul Copiilor nr. 1 Călăraşi a etajului 1 în suprafaţă de 298,08 mp şi a sălilor de la parter în suprafaţă de 298,26 mp, partea stângă a clădirii C9, construcţie administrativă şi social culturală, înscrisă în CF 31014, cu drept de servitute din strada Ştirbei Vodă, imobil situat în municipiul Călăraşi, în strada Bărăganului, nr. 26, judeţul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, a imobilelor (teren şi construcţii) înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 72/21.04.2011 şi a terenului situat în Zona Volna, strada Pompieri, nr. 3, pe care se află construite blocurile A38, A39 şi A40.
 11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33105, în suprafaţă de 3050 mp, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 9, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren având numărul cadastral 30972, în suprafaţă de 8308 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Stejarului, tronson 2, aparţinând domeniului public al UAT Municipiul Călăraşi în două loturi, lotul 1 cu suprafaţa de 8161 mp şi lotul 2 cu suprafaţa de 147 mp, precum şi trecerea din domeniul public al UAT Municipiul Călăraşi în domeniul privat al UAT Municipiul Călăraşi a lotului 2 în suprafaţă de 147 mp rezultat în urma dezmembrării.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului român în domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Vasile Culică, nr. 34, număr carte funciară 23265, tarlaua 65, parcela 14/2, în suprafaţă de 293 mp, în favoarea domnului Avram Petronel – Relu.
 15. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Dan Mateescu, nr. 41, număr carte funciară 23281, tarla 65, parcela 14/2, în suprafaţă de 294 mp, în favoarea domnului Ion Răzvan Alexandru.
 16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren identificat prin număr cadastral 27219, înscris în cartea funciară nr. 27219 a municipiului Călăraşi, către S.C. REMAT S.A.
 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct, video şi audio, a şedinţelor Consiliului Local al municipiului Călăraşi.
 18. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.05.2021 – 31.07.2021.

Diverse

Primar,

               Dulce Marius Grigore


There is no ads to display, Please add some

About The Author