DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 28.01.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ridicare interdicţie de construire, lotizare şi reconversie funcţională în zona mixtă (instituţii/servicii) şi locuinţe+funcţiuni complementare – teren nr. cadastral 31035, carte funciară 31035”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 2, judeţul Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, Ansamblul Rezidenţial Ştirbei Vodă, în vederea edificării unei locuinţe.
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză/repartizare a cererilor solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/30.04.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale înscrise în Hotărârea Consiliului Local 181/17.12.2020 privind dezmembrarea imobilului în suprafață de 2297 mp, având numărul cadastral CF 30973, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Dunărea,Tronson 1.
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași a unui imobil-teren precum și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 71 din 26.04.2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de parcări, care fac parte din poziția 9 a Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.05.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călărași a imobilului construcție – Punctul Termic 3, în suprafață de 330 mp din acte și din măsurători 423 mp, situat în municipiul Călărași, strada Policlinicii, nr. 3A.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al municipiului Călăraşi a bunurilor rezultate din investiţia finanțată de către Compania Națională de Investiții și executată de  către S.C General Concrete Cernavodă S.R.L., beneficiar Municipiul Călărași,  în cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare apelor uzate în localitățile cu  o populație de până la 50.000 de locuitori”, subproiectul ,,Dezvoltarea rețelei de canalizare în zona Nord a municipiului Călărași, Sursa alternativă de siguranță din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași”, lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 88/03.03.2008.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării de către Municipiul Călărași spre administrare către S.C. ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţia finanțată de către Compania Națională de Investiții și executată de  către S.C General Concrete Cernavodă S.R.L., beneficiar Municipiul Călărași,  în cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare apelor uzate în localitățile cu  o populație de până la 50.000 de locuitori”, subproiectul ,,Dezvoltarea rețelei de canalizare în zona Nord a municipiului Călărași, Sursa alternativă de siguranță din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași”, lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 88/03.03.2008.
 10. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Capitolului II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.
 11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Călăraşi pe perioada 01.02.2021 – 30.04.2021.

Diverse

 


There is no ads to display, Please add some