DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 17.12.2020, ora 16.30, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/zoom/SMS cu următoarea ordine de zi:          

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire spaţiu administrativ – Tarla 167/1, Parcela 25, nr. cadastral 31679”, situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ridicare interdicţie de construire şi stabilirea reglementărilor urbanistice pentru terenul cu nr. cadastral 29798”, situat în strada Varianta Nord, nr. 12D, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Călăraşi, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflaţiei de 3,8%.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/26.03.2020 privind reorganizarea şi funcţionarea Administraţiei Cimitirelor Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului ,,OBOR DUMINICAL – TÂRG DE TOAMNĂ”, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Prelungirea Dobrogei, nr. 8B, judeţul Călăraşi, în suprafaţă de 22202 mp, având numărul cadastral CF 21303.
 7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului în suprafaţă de 2297 mp, având numărul cadastral CF 30973, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Dunărea, Tronson 1.
 8. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeţei de 5000 mp teren situat în strada Prelungirea Dobrogei, nr. 6 care se află în administrarea Serviciului Public Pieţe Oboare, în vederea extinderii cimitirului ,,Sfântului Lazăr”.
 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei imobilului-teren în suprafaţă de 987 mp, situat în strada Bucureşti, nr. 356, lot 2, identificat cu numărul cadastral 32029, carte funciară 32029, în favoarea Primăriei municipiului Călăraşi, de către S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacău.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor comisiilor sociale, pentru analizarea solicitărilor cererilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a cererilor de locuinţe şi analizarea/repartizarea locuinţelor sociale, conform prevederilor Legii nr. 114/1996 şi H.G. nr. 1257/2000.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al municipiului Călăraşi prin mijloace de comunicare electronice, atunci când situaţii excepţionale împiedică desfăşurarea lor fizică.
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2020.

Diverse

Primar,

               Marius Grigore Dulce

 


There is no ads to display, Please add some