DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 30.01.2020, ora 16.30,în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului COMAN DRAGOŞ FLORIN şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local.
 3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare post mortem al municipiului Călăraşi, domnului Danciu Sorin.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 106/2017privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local Călărași
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului.
 6. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 131/25.09.2019 privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 240 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Victoriei nr. 1A, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, conform cărţii funciare nr. 31407, cu destinaţia construire locuinţă.
 7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire bază sportivă TIP 1, str. Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, municipiul Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. E Distribuţie Dobrogea S.A. asupra a 5 terenuri, fiecare în suprafaţă de 40 mp, aparţinând domeniului public şi privat, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, pentru amplasarea unor posturi de transformare în anvelopă de beton (PTAB), proiectate în lucrarea ,,Modernizare LEA MT Siderurgie”, în municipiul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 120/28.06.2018pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL Călărași”.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 121/28.06.2018 privind aprobarea depunerii dosarului cererii de finanţare și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL Călărași”.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 125/10.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului’’ finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilităţii durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 128/25.07.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul cu titlul: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului’’, finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilităţii durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare în municipiul Călăraşi.

Diverse.

 

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author