DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară,luni,28.10.2019, ora 16.30,în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Prestări servicii – Atelier confecţii metalice, birouri şi împrejmuire”, amplasatînmunicipiulCălăraşi, tarla 85, parcela 374, judeţulCălăraşi.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea tarifelor stabilite conform Contractului nr. 32761/15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 1, în suprafaţă de 658 mp, în favoarea S.C. APETIT S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii –,,Construire şarpanta pentru Corp C1 – Grădiniţa Rostogol”.
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călăraşi, în domeniul privat al municipiului Călăraşi, a imobilelor C4 şi C5 din Cartea Funciară nr. 31398.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Cimitirelor Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privindaprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului, stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru primar, viceprimari precum şi coeficienţii de salarizare a funcţiilor contractuale de conducere pentru serviciile subordonate Consiliului Local Călăraşi şi coeficienţii de salarizare pentru funcţiile contractuale de referent debutant şi referent de specialitate II din cadrul Administraţiei Cimitirelor. 
 8. Proiect de hotărâre privindmodificarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă al Municipiului Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2019.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei, în vederea finanţării unor investiţii publice de interes local.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de  41.572.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local.
 12. Proiect de hotărârepentru aprobarea rezultatelor evaluării în urma selecţiei publice de programe precum şi sumele alocate finanţării programelor eligibile, în conformitate cu raportul procedurii privind propunerile de proiecte depuse în baza Legii nr. 69/2000 pentru atribuirea contractelor de finanţare din bugetul propriu al municipiului Călăraşi.

Diverse:

– cererea domnului Enache Gheorghe.

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author