DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Decebal Mihalache 10:38 am - 27 august, 2019 Comentariile sunt închise pentru DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Călăraşi,
În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
DISPUNE:

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în
şedinţa ordinară, joi, 29.08.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului
Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
,,Elaborare documentaţie P.U.Z. în vederea construirii de locuinţe
A.N.L. – Modificare indicatori urbanistici”, situat în municipiul
Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 70A, 70B.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
,,P.U.Z. – Ridicare interdicţie construire pentru nr. cadastral 24789 şi
2870/2”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 50A,
50B.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa
Persoanelor Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
15/29.01.2009 privind alocarea suprafeţei de 2000 mp din totalul
suprafeţei de 12533,75 mp, teren situat în tarlaua 65/11, în vederea
realizării unei baze pentru reciclarea deşeurilor.
5. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
102/18.07.2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ
Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Reparaţii capitale străzi în
municipiul Călăraşi – Lot 1, judeţul Călăraşi” (strada Muşeţelului, strada
Ştirbei Vodă, Bulevardul Cuza Vodă).
7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii
,,C.N.I. ” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea

executării obiectivului de investiţii Proiect tip- ,,Construire baze sportive
tip 1” în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere
pentru copiii care frecventează Creşa din cadrul Direcţiei de Asistenţă
Socială Călăraşi în anul şcolar 2019-2020.
9. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru
pentru achiziţionarea produselor şi prestarea serviciilor pentru derularea
măsurilor educative prevăzute de ,,Programul pentru Şcoli al României”,
de către Consiliul Local al municipiului Călăraşi, respectiv municipiul
Călăraşi.
10. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren proprietatea
privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Bârsei, nr. 27,
în suprafaţă de 281 mp, identificat cu număr cadastral 26346 şi carte
funciară nr. 26346 a municipiului Călăraşi, către doamna Ismail Ager.
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren în suprafaţă de
557 mp, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 12 – lot 43,
tarla (cvartal) 65, parcela 18/2, către Ichim Marian şi Ichim Mihaela.
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea
privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr.
10, lotul 18B, zona cartier FNC – Livada, în suprafaţă de 241 mp, cu
număr cadastral 24202, către doamna Nicolae Constanţa.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren în
suprafaţă de 478 mp, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru nr.
2 (lot 10 – cvartal 65, parcela 18/2), către doamna Lupu Elisabeta.
Diverse:

Comentariile sunt inchise.