DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 29.09.2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 15005/23.09.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Septembrie 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

   1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „ Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din cadrul Centrului de plasament „Sfântul Ștefan’’ din  Comuna Perișoru, Județul Călărași’’ Faza – Documentație Avizare Lucrări de Intervenții, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14878/22.09.2021, Raportul Direcției Tehnice nr.14885/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe și Comisia de Urbanism

   2.Proiect de hotărâre privind privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea  adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unitati administrativ–teritoriale, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14994/23.09.2021,  Raportul Direcției Economice, nr. 14995/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   3.Proiect privind aprobarea Asocierii în parteneriat a Județului Călărași cu Municipiul Călărași, în vederea promovării obiectivului de investiții „Pod peste brațul Borcea, județul Călărași”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14941/22.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr.14942/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe

   4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14996/23.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 14997/23.09.2021,  ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.61/2021 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, , însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14992/23.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr.14993/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spațiu înscris în Cartea Funciară nr. 25864–C1–U2 UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC,     nr.12531/03.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr.12533/03.08.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii lotului înscris în Cartea Funciară 22224 a UAT Călărași cu lotul înscris în Cartea Funciară nr. 33318 a UAT Călărași însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14418/10.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr.14420/10.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea unui teren extravilan situat în Municipiul Oltenița, Judeţul Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14306/08.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr.14307/08.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate al județului Călărași, precum și autogările și stațiile publice aferente acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3055/22.02.2021, Raportul Direcției Tehnice-Compartimentul Transport Public Județean nr.3056/22.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Servicii Publice și Comerț

  10.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.6443/14.04.2021, Raportul Direcției Tehnice-Compartimentul Transport Public Județean nr.6445/14.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Servicii Publice și Comerț

  11.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.118/2020 privind aprobarea participării UAT Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, împreună cu Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași, Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei SAMARIAN” și Spitalul de Psihiatrie Săpunari la proiectul „Consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14071/03.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr.14072/03.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe

  12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei comune de dezvoltare turistică a regiunii transfrontaliere Silistra – Călărași elaborată în cadrul proiectului “Dezvoltarea produselor turistice comune și reabilitarea moștenirii culturale”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14836/21.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr. 14837/21.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe și Comisia de Urbanis

   13.Proiect de Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Călărași, la Klagenfurt, Austria, în perioada 27 – 30 octombrie 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC, nr.14873/21.09.2021, , Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe și al Direcției Economice, nr. 14874/21.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe

   14. Proiect privind aprobarea  unui Acord de parteneriat între județul Călărași și unele unități administrativ – teritoriale în vederea realizării proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 309 – tronson Bogata (DJ 307A) – Al. Odobescu –  N. Bălcescu – Zimbru(DJ 304) – Făurei –  Dănești (DJ 303) – Nucetu (DN3)”  , însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14968/23.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr. 14969/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe

   15.Proiect de Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență „Dr.Pompei Samarian„ Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14876/22.09.2021, Raportul Compartimentului Sănătate nr.14877/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14880/22.09.2021, Raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonte, nr. 14881/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe și Comisia Juridică

   17.Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author