DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 28 Mai 2020

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– adresa Președintelui Consiliului Județean Călărași, nr. 8596/22.05.2020;

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 8636/22.05.2020;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile art. 27 alin.(11) și art. 38 alin. (21) și alin. (22) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 60/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 28 Mai 2020, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Independenţei nr. 5A (12 unități locative), aflat în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8510/20.05.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 8511/20.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe, Comisiei Juridice și Comisiei Învățământ;

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialişti din sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8516/21.05.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 8517/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe, Comisiei Juridice și Comisiei Învățământ;

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al Judetului Calarasi la 31 martie 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8372/19.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8373/19.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al Judetului Calarasi și a situațiilor financiare la 31 decembrie 2019, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8379/19.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8380/19.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 20/2020 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8520/21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8521/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8522/21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8523/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Călărași pe anul 2020 însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8583/21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8584/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 5/2020 privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în procent de 6%, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrativ–teritoriale, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8618/22.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8619/22.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            9.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean al județului Călărași, valabil până la data de 30.06.2023, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7461/30.04.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 7462/30.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei de Urbanism;

            10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului înscris în Cartea funciară nr. 25225 UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4966/17.03.2020, raportul Direcției Economice, nr. 4967/17.03.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei de Urbanism

            11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 24917 a UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8554/21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8555/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 28/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuinţe de serviciu, B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călăraşi”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8240/15.05.2020, raportul DDRRE, nr. 8241/15.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            13.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8257/18.05.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 8258/18.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            14.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii redevenței ce trebuie plătită de operatorul de colectare și transport deșeuri municipale pentru zona a IV a Ciocănești pentru infrastructura și bunurile puse la dispoziție de Consiliul Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8633/22.05.2020, raportul comun al DDRRE și al Direcției Economice, nr. 8634/22.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            15.Diverse

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author