DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 24.02.2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 2983/18.02.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

        Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 24 Februarie  2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

                1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 87.000.000 lei, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2694/15.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2695/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                2.Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei în domeniul investițiilor a Județului Călărași pentru perioada 2021 – 2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2959/18.02.2021, Raportul comun DDRRE, Direcției Economice și Direcția Tehnică, nr. 2960/12.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                3.Proiect de hotărâre privind predarea unui imobil, aflat în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2640/12.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2641/12.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                4.Proiect de hotărâre privind predarea unui spațiu, aflat în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Muzeului Dunării de Jos Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2724/15.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2725/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                5.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Dragoș Vodă și administrarea Consiliului Local Dragoș Vodă în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2784/16.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2785/16.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                6.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de  drum din domeniul public al Comunei Vîlcelele și administrarea Consiliului Local Vîlcelele în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2820/16.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2821/16.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Regulamentului de funcționare a acesteia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2743/15.02.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 2744/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Urbanism

                 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire a contractelor și acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2018, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2918/118.02.2021, Raportul Direcției Tehnice, nr. 2919/18.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  de închidere al Serviciului Rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2727/15.02.2021, Raportul DDRRE, nr. 2728/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ

                10.Proiect de hotărâre privind participarea Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, la depunerea proiectelor „RESTART în Municipiul Călăraşi – Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi” și  „RESTART în comunitatea Grădiștea – Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare  al Președintelui CJC, nr. 2731/15.02.2021, Raportul DDRRE, nr. 2732/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe.    

                11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Călărași pentru perioada 2021 – 2027, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2780/16.02.2021, Raportul DDRRE, nr. 2781/16.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Juridică

                12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20895/28.12.2020, Raportul DDRRE, nr. 2690/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

                13Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 94/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2957/18.02.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 2958/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ

                14.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Cabinetul Președintelui precum şi pentru serviciile publice din subordinea acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2866/17.02.2021, Raportul Serv. Resurse Umane, nr. 2867/12.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 141/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2867/17.02.2021, Raportul Serv. Resurse Umane, nr. 2868/12.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 240/2017 privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație al Muzeului ”Dunării de Jos” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2601/11.02.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 2690/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ

                17.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2331/09.02.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 2332/09.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

                18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2765/15.02.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 2766/15.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

                19.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul unităților sanitare din rețeaua Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2588/11.02.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 92589/11.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

                20.Diverse.              

               PREŞEDINTE,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

             ec. Vasile ILIUȚĂ                                                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                                                       Aurel PARASCHIV

 


There is no ads to display, Please add some