DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 21.12.2020

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 20278/15.12.2020;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 21 Decembrie 2020, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției preliminate a bugetului propriu al Județului Călărași pentru trimestrul al patrulea al anului 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19855/10.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 19856/10.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2021, în vederea impunerii veniturilor din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19748/09.12.2020, raportul Direcției Economice, nr. 19749/09.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17418/04.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17419/04.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            4.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinței bunurilor prin închiriere, concesiune sau arendare, pentru anul 2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17391/04.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17392/04.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            5.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19982/11.12.2020, raportul Direcției Economice, nr. 19983/11.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            6.Proiect de hotărâre privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societăţii Drumuri și Poduri S.A. Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17504/05.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17505/05.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            7.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor, destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19843/09.12.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 19444/09.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            8.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnici ai obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași” – faza D.A.L.I., însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20122/14.11.2020, raportul DDRRE, nr. 20123/14.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            9.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19921/10.12.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19922/10.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19964/11.12.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19965/11.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            11.Proiect de hotărâre privind desființarea Complexului de Servicii Comunitare Oltenița și înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Oltenița, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18765/23.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18766/23.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            12.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului Maternal Călărași prin înființarea unui punct de lucru și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20226/15.12.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 20227/15.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20228/15.12.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 20229/15.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            14.Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Județean Călărași, Biblioteca Județeană ”Alexandru Odobescu” Călărași, Muzeul Dunării de Jos, Centrul județean de Cultură și Creație și Protopopiatul Călărași în vederea realizării în comun a proiectului de interes public județean ”Suflet de copil”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20246/14.12.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 202247/14.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 127/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Călărași pe principalele domenii de activitate, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20243/15.12.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 20280/15.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

            16.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Călărași pentru conducerea, evaluarea, supravegherea și controlul Fundației pentru Tineret Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20239/15.12.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 20240/15.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            17.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 170/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Grupul de lucru pentru implementarea și adaptarea Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18351/17.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18352/17.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            18.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18460/18.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18462/18.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            19.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18684/20.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18685/20.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            20.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație aș Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18428/17.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18429/17.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

            21.Diverse

               PREŞEDINTE,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

             ec. Vasile ILIUȚĂ                               SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                                  Aurel PARASCHIV


There is no ads to display, Please add some

About The Author