DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Decebal Mihalache 9:01 am - 28 martie, 2019 Comentariile sunt închise pentru DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

            Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 28 Martie 2019, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/30.03.2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică și stabilirea indemnizației acestora

2.Proiect de hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Călărași în vederea reprezentării Consiliului Județean Călărași în litigiile în care acesta este parte

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași

4.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi pentru a constitui, prin dispoziţie, comisii de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași şi Direcţia Generală Anticorupţie

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 20317 a UAT Ciocănești

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui spațiu din administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație în administrarea Consiliului Județean Călărași

9.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, strada 13 Decembrie, nr. 14, Jud. Călărași

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529 și DJ 313 tronson Săpunari – limită județ Ialomița km 28+700 – km 30+500” și a cheltuielilor legate de acesta

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Călărași

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 259/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea – Călărași – port turistic de agrement”, Faza – Studiu de Fezabilitate

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, la implementarea proiectului „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași” şi a cofinanţării acestuia, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași şi  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti în vederea depunerii proiectului „Servicii integrate de sprijinire pentru copii şi tineri aflati în situaţii de risc”

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 134/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, Județul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Independenței nr. 5A", Faza – Studiu de Fezabilitate

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași

17.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași

18.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

19.Proiect de hotărâre pentru respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de Sindicatul Funcționarilor Publici și Personal Contractual din Administrația Publică Locală Călărași

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de încadrare în categoria funcțională a drumurilor județene a unor suprafețe de teren din domeniul public al județului Călărași

21.Diverse

 

Comentariile sunt inchise.