DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 13 Mai 2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

-proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 8013/12.05.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) și art. 257 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 28 alin. 1 – lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 37/2021;

            În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art. 1- Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 13 Mai 2021, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul public al Județului Călărași, din folosința gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România – Bulgaria, în administrarea Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7920/11.05.2021 și Raportul Direcției Economice, nr. 7921/11.05.2021 ;

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii nr. 120/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași" și a cheltuielilor legate de acesta, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8012/12.05.2021 și Raportul DDRRE, nr. 8018/12.05.2021

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 19/2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 87.000.000 lei, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8010/12.05.2021 și Raportul Direcției Economice, nr. 8011/12.05.2021 ;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Călăraşi și Municipiul Călărași în vederea realizării obiectivului de investiții “Reparații capitale cu îmbrăcăminți bituminoase ușoare Varianta Nord  (Centura Călărași), – în lungime totală de 2,864 km”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7115/26.04.2021 și Raportul DDRRE, nr. 7116/26.04.2021

Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

            (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

      PREŞEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,         

    ec. Vasile ILIUȚĂ                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                                  Aurel PARASCHIV

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author