DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 03 Septembrie 2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

-proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 4643/18.03.2021 ;

– prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) și art. 257 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 28 alin. 1 – lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 37/2021;

            În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                                 DISPUNE:

        Art. 1- Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 03 Septembrie 2021, ora 1100, cu următorul proiect al ordinii de zi :

        1.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 23/2017 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare“, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13937/02.09.2021, Raportul Direcției Management și Resurse Umane, Comp.Guvernanță Corporativă, nr. 13938/02.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Învățământ, Sănătate, Protecție socială;

       2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13748/30.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13749/30.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

        3.Proiect de hotărâre privind repartizarea, în anul 2021, a  unor sume pentru unități de cult din Județul Călărași însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14013/02.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 14014/02.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

        4.Proiect de hotărâre privind componenţa generică a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14031/02.09.2021, Raportul Direcției Juridice nr.14032/02.09.2021ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică.

         Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

        (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni pe tablete și folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

      PREŞEDINTE,                                               CONTRASEMNEAZĂ,           

   ec. Vasile ILIUȚĂ                             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                               Aurel PARASCHIV


There is no ads to display, Please add some