Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară-30 iulie

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 30.07.2020, ora 16.30, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASĂ”, imobil situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Gării, nr. 9, judeţul Călăraşi, înscris în lista Monumentelor Istorice – Cod LMI-2015:CL-II-m-B-14629.
 2. Proiect de hotărâre privind relocarea Grădiniţei cu program normal nr. 11 şi a Grădiniţei cu program normal nr. 12 în incinta obiectivului Grădiniţa cu 8 grupe cu sediul în strada Sulfinei, nr. 2 din municipiul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă, unitate cu personalitate juridică în incinta Colegiului Naţional ,,Barbu Ştirbei”, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 133-147 din municipiul Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul burselor de ajutor social, burselor de studiu şi burselor de merit pentru elevii din învăţământul preuniversitar de la cursurile cu frecvenţă din municipiul Călăraşi, pentru perioada 1 Ianuarie – 31 August 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi în anul şcolar 2020-2021.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor de acordare a unui lot de teren privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive şi de selecţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale precum şi actelor justificative pentru întocmirea dosarelor. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire hală, împrejmuire şi acces incintă”, amplasat în strada Varianta Nord, nr. 7, municipiul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi, a terenului în suprafaţă de 6,083 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, Şoseaua Chiciului, nr. 1E, înscris în CF 32264/UAT Călăraşi”.
 12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Călăraşi a unui teren situat în municipiul Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 9.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul ,,Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B”, din municipiul Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 456 mp, situat în Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 2, către SOCIETATEA COOPERATIVĂ BORCEA CĂLĂRAŞI.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 474 mp, situat în Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 143-145, către SOCIETATEA COOPERATIVĂ BORCEA CĂLĂRAŞI.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii/relocării unor platforme de colectare a deşeurilor pe teritoriul municipiului Călăraşi.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de gestionare a populaţiei canine din municipiul Călăraşi.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 10, pct. 5 din Contractul nr. 32761/15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călăraşi.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 30.06.2020.
 20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2020.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local.
 22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-teren în suprafață de 15 000 mp situat în municipiul Călărași, str. Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 11, teren intravilan, T79/1, având numărul cadastral 25108.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de chemare în judecată pe cale de ordonanţă preşedinţială precum şi a altor cereri ce vor fi formulate în litigiile cu S.C. ECOAQUA S.A. atât în faţa instanţelor de judecată de orice grad cât şi în faţa altor instituţii inclusiv cele cu autoritate administrativ – jurisdicţională.
 24. Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author