Convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară 31 Octombrie 2018

Please enter banners and links.

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Octombrie 2018, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale, la concursurile școlare județene

2.Proiect de hotărâre privind trecerea unor spații, aflate în domeniul public al Județului Călărași, din administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași

3.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren proprietate publică a Județului Călărași, Fundației SERA pe perioada executării lucrărilor de construcții la obiectivul “Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități Călărași”

4.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum din domeniul public al Județului Călărași şi administrarea Consiliului Județean Călărași în domeniul public al Comunei Nana şi în administrarea Consiliului Local Nana

5.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului ”Centrul de Dezinsecție Fundulea” aflat în domeniul public al județului Călărași

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului „Teren rezervat pentru zonă liberă Călăraşi” aflat în domeniul public al județului Călărași

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Instalație degivrare suprafață teren joc stadion Ion Comșa al municipiului Călărași” – faza Studiu de Fezabilitate

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unele unităţi de cult

10.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al Judetului Calarasi la 30 septembrie 2018

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2018

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevazut în bugetul propriu al judetului Călărași pe anul 2018

14.Proiect de hotarare privind aprobarea refinanțării datoriei publice locale contractate la CEC BANK

15.Proiect de hotărâre privind emiterea unor licențe de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Regulamentului de funcționare a acesteia

17.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, Profilul Consiliului de Administrație, Matricea Consiliului de Administrație, Profilul candidatului și Matricea de evaluare a candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

20.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 100/2018 privind aprobarea modificării și completării structurii organizatorice și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr, POMPEI SAMARIAN” Călărași

23.Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile de către Consiliul Județean Călărași pentru activități nonprofit de interes public județean pe anul 2018

25.Diverse


There is no ads to display, Please add some

About The Author