Consiliului Local, convocat în şedinţă ordinară miercuri, 25.07.2018

Please enter banners and links.

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă ordinară

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

 

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

 

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 25.07.2018, ora 11.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale în municipiul Călărași.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive și selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale precum și actelor justificative pentru întocmirea dosarelor.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Călărași.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai documentației tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul cu titlul:„Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului’’ finanțat din Programul Operațional Regional (POR)2014-2020,Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile ,Prioritatea de investiții  4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilității durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare ,Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 5.  Proiect de hotărâre privind aprobareaindicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local” finanțat din Programul Operațional Regional POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobareaPlanului Urbanistic Zonal – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ASISTENȚĂ  SOCIALĂ, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI LOCUINȚE ANL PENTRU SPECIALIȘTI” situat în municipiul Călărași, str. PRELUNGIREA INDEPENDENTEI NR.5A, cazarma 346, incinta 1.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de rectificare a Cărții Funciare nr. 7099 a localității Călărași.
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași.
 9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil-teren cotă  indiviză, teren aflat sub construcție, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în Călărași, str. Mușețelului, nr. 1A, în suprafață de 16.09 mp, către Manea Gabriel și Manea Florentina.
 10. Proiect de hotărâre privindaprobareacontractăriiuneifinanțărirambursabile interne învaloare de  41.572.000 leiîn vederea finanțării a unor investiții publice de interes local.
 11. Proiect de hotărâre privindaprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiului Călărași.
 12. Proiect de hotărâre privindaprobareaintroduceriiîn domeniul public al municipiului Călăraşi a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de către SC ECOAQUA S.A. Călăraşi în cadrul contractelor nr. 2202/20.10.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de pretratare apă potabilă Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi şi conducte de aducţiune – CL1,, respectiv nr. 1537/12.08.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi – CL2,,.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării de către municipiul Călărași și a primirii spre administrare de către SC ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de către SC ECOAQUA S.A. Călăraşi în cadrul contractelor nr.2202/20.10.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de pretratare apă potabilă Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi şi conducte de aducţiune –CL1,, , respectiv nr.1537/12.08.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi – CL2,,.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobareamodificării HCL nr. 102/24.06.2015 privind aprobarea aderării Municipiului Călărași la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala județul Călărași.
 15. Proiect de hotărâre privindvânzareaimobilului –teren, proprietateaprivată a municipiuluiCălărași, situatînCălărași, str. Stadionului, nr. 28 bis,  însuprafață de 153 mp, identificatcunumar cadastral 29538 și carte funciara nr. 29538 amunicipiuluiCălărașicătre S.C. CCIF S.R.L. (cod de indentificarefiscala 1913329), reprezentatprinasociatunicFloreanu Ion.
 16. Proiect de hotărâre privindaprobarea de principiu în vederea achiziționării a 4 autobuze pentru efectuarea transportului public local delegat prin atribuire directă către S.C. ALI TRANS COM SRL
 17. Diverse.

 

                                                       Primar, Daniel Ştefan Drăgulin

 

Nr.1156                                                                                                           Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi,                                                                                            Secretarul municipiului,

Astăzi,19.07.2018                                                                                             Cs. jr. Sârbu Mărgărit


There is no ads to display, Please add some