Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

Decebal Mihalache 10:22 am - 23 aprilie, 2018 Comentariile sunt închise pentru Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară
Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă ordinară

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

 

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

 

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 26.04.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale instituţiei publice de interes local, Direcţia Poliţia Locală Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ,,Sala de sport – 1500 de locuri” Călăraşi şi a tarifelor de închiriere.
 4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului în suprafaţă de 205232 mp – situat în municipiul Călăraşi, zona Canalului Jirlău (luciu de apă şi teren riveran luciului de apă zona Tenaris), în 2 loturi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a două terenuri în suprafaţă de 168 mp, respectiv 80 mp, situate pe domeniul public, în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti pentru amplasarea capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice în lucrarea ,,Bucle L20KV Modelu 1, judeţul Călăraşi”.
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călăraşi în domeniul privat al municipiului Călăraşi a imobilului – teren şi construcţie în suprafaţă de 2310 mp, Piaţa Centrală Agroalimentară, situat în Călăraşi, strada Dobrogei, nr. 3, identificat cu număr cadastral 21307 a municipiului Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind constatarea componenţei suprafeţelor ocupate de trotuarele aferente străzilor din municipiul Călăraşi, care fac parte din poziţiile 6, 7 şi 8 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind constatarea componenţei suprafeţelor ocupate de parcări, care fac parte din poziţia 9 a Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 63/29.03.2018 pentru completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78/10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al municipiului Călăraşi a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de către ECOAQUA S.A. Călăraşi în cadrul contractelor nr. 2202/20.10.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de pretratare apă potabilă Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi şi conducte de aducţiune – CL1”, respectiv nr. 1537/12.08.20009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi – CL2”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Majorare indicatori urbanistici (CUT) cu 20% în vederea construirii unui bloc de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter şi parcaje la subsol”, situat în municipiul Călăraşi, strada Griviţa, nr. 88 (fost 112) şi 110.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire sediu ADR SUD MUNTENIA – CORP B”, strada General Constantin Pantazi, nr. 7A, situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Călăraşi pe anul 2018.
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, strada Bârsei, nr. 27, în suprafaţă de 281 mp, identificat cu număr cadastral 26346 şi carte funciară nr. 26346 a municipiului Călăraşi, către doamna Ismail Ager.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiilor pe anul 2018 ale S.C. ECOAQUA S.A. Sucursala Călăraşi, investiţii care se vor finanţa din cota de dezvoltare rezultată din tarifele de apă şi canalizare.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe trimestrul IV 2017.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi la data de 31.03.2018.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare operatorului ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de către ECOAQUA S.A. Călăraşi în cadrul contractelor nr. 2202/20.10.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de pretratare apă potabilă Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi şi conducte de aducţiune – CL1”, respectiv nr. 1537/12.08.20009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi – CL2”.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea precizărilor formulate la răspunsul la întâmpinare şi excepţiei conexităţii ambele formulate în Dosarul nr. 241/116/2018 aflat pe rolul Tribunalului Călăraşi împotriva acţiunii formulate de către reclamanta S.C. ALI TRANS COM S.R.L.
 21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2018.
 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a imobilului teren,  proprietate privată a municipiului Călărași, în suprafață de 1107 mp, situat în Călărași, strada Varianta Nord, nr. 1, cu număr cadastral 25164.
 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unei suprafeţe de teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 3000 mp, situat în Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 17, NC 26670.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea autorizaţiei de spargere şi refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Călăraşi.
 25. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului – teren şi clădire situat în Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 187, către Uniunea Salvaţi România.
 26.  

 

 

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 749                                                                         Vizat pentru legalitate,

    Emisă la Călăraşi,                                                         Secretarul municipiului,

Astăzi, 19.04.2018                                                        Cs. jr. Sârbu Mărgărit

 

Comentariile sunt inchise.