Consiliul județean- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț – Limita județului (Hotarele) km 0+000 – km 18+090”

Please enter banners and links.

             Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 11.10.2019,

         Având în vedere:

      – referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, înregistrat sub nr. 17197 din 07.10.2019;

      – adresa HAND MADE CONSTRUCT S.R.L., nr. 98 din 12.08.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 15755 din 13.09.2019;

       – devizul general actualizat al obiectivului de investiţii întocmit de TERRA SOLUTION SERVICES S.R.L.;

       – contractul de finanțare nr. 1077 din 12.09.2017 şi nr. 150070 din 25.09.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Călărași;

       – contractul de lucrări nr. 3052/20.02.2019 încheiat între Consiliul Județean Călărași și asocierea HAND MADE CONSTRUCT S.R.L. – TERRA SOLUTION S.R.L. – HYDROSTROY AD;

       – declarația Administratorului societății HAND MADE CONSTRUCT S.R.L. Giurgiu autentificată sub nr. 2906 din 11.09.2019 la Societatea Profesională Notarială Iacob Ioana și Leonte Alexandru;

        – prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 117 din 31.08.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general la obiectivul de investiţie „Modernizare DJ411  Chirnogi- Radovanu-Crivăț-Limita județului (Hotarele) km 0+000 – km 18+090”, judeţul Călărași  –  Faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie;

        – prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 44 din 16.03.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiţie „Modernizare DJ411  Chirnogi-Radovanu-Crivăț-Limita județului Giurgiu (Hotarele) km 0+000 – km 18+090”, Faza – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, precum și aprobarea cofinanțării acestuia în vederea promovării prin Programul Național de Dezvoltare Locală;

        – prevederile art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

       – prevederile art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

        – prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

        – prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        – prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

           În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1. Se actualizează devizul general al obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 411 Chirnogi-Radovanu-Crivăț-Limita județului (Hotarele) km 0+000 – km 18+090”, cu valoarea totală a investiţiei de 24.119.233,95 lei (inclusiv T.V.A.), din care C + M: 22.102.429,37 lei (inclusiv T.V.A.), conform devizului general actualizat.

            Art. 2. Cofinanţarea din bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, corelată la prevederile articolului 1, va fi în sumă de 622.633,35 lei (inclusiv T.V.A.).

           Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

  PREŞEDINTE,

      ec. Vasile ILIUȚĂ                                                                                  AVIZEAZĂ,

                                                                               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                                     

                                                                                                 Emil MUŞAT

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author