Concesionarea locurilor de înhumare în cimitire, amenajarea şi întreţinerea locurilor, înstrăinarea acestora, donare, moştenire şi confiscare

Please enter banners and links.

Art. 5       Locurile de înhumare din cimitirele municipiului Călăraşi în afara celor aflate în proprietatea organizaţiilor de alt cult, vor putea fi atribuite prin concesionare – la cererea cetăţenilor municipiului – în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

Art. 6           Terenurile de înhumare concesionate în cimitire vor fi numerotate şi grupate pe locuri, figuri, rânduri, parcele si zone  ( I, a II–a şi a lll-a), între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare.

        Locul (mormântul) reprezintă suprafaţa de teren concesionată unde se efectuează înhumarea. Unul, două sau mai multe locuri în interiorul unei îngrădituri formează o figură. Mai multe figuri aliniate paralel pe direcţia nord – sud cu intervale înguste între ele formează un rând. Mai multe rânduri paralele, separate între ele cu alei secundare de acces, pe direcţia est-vest formează o parcelă. Zona poate cuprinde o parte din parcelă, parcela întreagă sau mai multe parcele alăturate.

Concesionarea locurilor (terenurilor) de înhumare în cimitirele nou înfiinţate se fac pentru suprafaţa de 4 mp. / loc, cu dimensiunile de 2,50m x 1,60m sau pentru suprafaţa de  5,4 mp./loc cu dimensiunile de 3,0m x 1,8m, unde vor fi executate îngrădiri şi pot fi executate lucrării funerare subterane cu 1,  2 sau 3 cripte. Intervalele între locuri vor fi de min. 0,6m iar între figuri vor fi de 0,2 m.  Intervalele (aleile secundare) între rânduri vor fi de 0,9 m. Parcela va cuprinde rânduri cu locuri de aceeaşi dimensiune. Între parcele pot fi amenajate alei sau alei principale de acces pentru circulaţia pietonală sau a autovehiculului mortuar.

Art. 7       Locurile de înhumare din cimitire se concesionează:

a) după decesul unei persoane, pe termen limitat de 7 ani (conform Art. 10), sau pe termen nelimitat.

b) pentru persoana în viaţă ce nu este concesionara altui loc de înhumare i se poate concesiona un singur loc, la cererea acesteia, pe termen nelimitat, cu plata tarifului de concesionare în vigoare; titularul locului concesionat are obligaţia de a-şi marca locul cu plăcuţă de identificare în care va fi trecut numele şi nr. actului de concesionare şi de împrejmuirea acestuia în termen de max. 6 luni de la data atribuirii.

        Ultima înhumare pe locurile atribuite în folosinţă pe durata de 25 ani, 49 ani sau 50 ani, conform prevederilor regulamentelor anterioare, se va putea face cu cel puţin 7 ani înainte de expirarea acestei durate; sub perioada de timp de 7 ani, este obligatorie concesionarea pe durată nelimitată (excepţie zona a III-a unde se poate reconcesiona şi pentru perioada de 7 ani). 

        Concesionarea locurilor de înhumare în cimitirele nou înfiinţate se face cu plata tarifului de loc, zonă şi perioadă, în lei/m.p. după care se întocmeşte actul de concesiune. La ridicarea actului de concesiune se va elibera contra cost şi însemnul de marcaj al locului. 

Art. 8               Administraţia Cimitirelor va putea concesiona locuri de înhumare pe durata nelimitată amenajate în prealabil de către aceasta, cu 1, 2 sau 3 cripte de înhumare suprapuse sau fără astfel de amenajări.

        Concesionarii acestor locurilor de înhumare amenajate, vor suporta în afara tarifelor stabilite pentru atribuire, contravaloarea actualizată a amenajărilor atribuite.

Art. 9              Unei persoane în viaţă i se va putea concesiona, la cerere, pe durata nelimitată, numai un singur loc de înhumare. De acest drept beneficiază conform legii şi persoanele beneficiare de gratuitate în acordarea unui loc de înhumare, la cererea acestora sau pentru înhumarea acestora.

În acest loc vor putea fi înhumaţi titularii concesiunii, soţii acestora, precum şi ascendenţii şi descendenţii lor.

        Atribuirea aceluiaşi titular a unui alt loc de înhumare (pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat) este nulă de drept şi atrage încetarea dreptului de folosinţă asupra acestuia.

1. Fac excepţie cazurile în care pe locul atribuit anterior nu există amenajări subterane şi este înhumare efectuată sub perioada minimă de 7 ani, deasemeni şi în cazul moştenirilor.

2. Nu fac excepţie persoanele beneficiare de gratuităţi conform legii (veterani sau văduve de război, deportaţi, strămutaţi, etc.), care sunt în prealabil concesionari de locuri de înhumare; aceste persoane beneficiază de acest drept legal doar pentru reconcesionarea cu titlu gratuit pe o perioadă nelimitată a unui singur loc de înhumare la care este titular, înaintea datei de expirare a concesiunii.

3. Se poate atribui contra cost al 2-lea loc de înhumare numai în caz de deces al titularului concesiunii în care pe locul concesionat de către acesta nu sunt amenajări subterane şi este înhumare efectuată sub perioada minimă de 7 ani.    

Art. 10       Primarul Municipiului Călăraşi poate dispune concesionarea gratuită pe termen de 7 ani a locurilor de înhumare, numai persoanelor sărace, lipsite de posibilitatea de a plăti tarifele de atribuire în vigoare.

        Persoanele în viaţă ce fac dovada gradului de rudenie, conform Art. 9 alin. 2, cu persoanele de la alin. 1, până la împlinirea termenului de 7 ani de la înhumare, pot beneficia de drepturile de la Art. 7 lit. b şi alin. 3.

Art.11                Dreptul la folosinţă a locurilor de înhumare încetează:

  1. la expirarea duratei de concesionare (atribuire, atribuire în folosinţă);
  2. când titularul dreptului de folosinţă renunţă la cerere la acest drept, în favoarea administraţiei cimitirelor, predând acesteia originalul actului de concesiune;
  3. în cazurile prevăzute la Art. 9 alin. 3 (fără pct. 1, pct. 2 şi pct. 3);
  4. în caz de neachitarea taxei de salubrizare pe o perioada de 10 ani consecutiv.
  5. în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi neîngrijirea locului şi lăsarea în părăsire cel puţin 2 ani până la împlinirea a 7 ani de la ultima înhumare pe locul respectiv. Prin lăsarea în părăsire a locului se înţelege menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a terenului concesionat, a mormintelor şi amenajărilor construite pe teren.
  6. în cazul donării amenajărilor funerare subterane şi/sau supraterane existente pe locul de înhumare.
  7. în cazul neîmprejmuirii şi neîngrijirii locurilor de înhumare în termen de maxim 6 luni de la data atribuirii, conf. Art. 7 lit. b.
  8. când nu există moştenitori sau când cei chemaţi cu vocaţie succesorală nu acceptă moştenirea;

Pentru cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a, c, d, si g, Administraţia cimitirelor va soma în scris sau prin presă titularii dreptului de folosinţă sau concesiune despre intenţia de confiscare a locurilor sau a încetării acestui drept şi despre confiscarea terenului.

Pentru cazul donării, prevăzut la alin. 1 lit. f, titularul concesiunii sau a dreptului de folosinţă a locului de înhumare, în calitate de donator  renunţă la acest drept în favoarea Administraţiei cimitirelor ce are obligaţia de a concesiona donatarului terenul pe care este amplasată donaţia.

Pentru cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a, b, c, d, e, f şi h, nu se restituie taxa de folosinţă; pentru cazul prevăzut la alin 1 lit. g, se restituie titularului 50% din suma plătită pentru atribuirea locului de înhumare.   

Art. 12         În cazul în care concesiunea sau dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a încetat şi pe aceste locuri există lucrări funerare iar foştii titulari sau moştenitorii lor nu au intenţia de reconcesionare a terenului, aceştia au obligaţia să predea administraţiei actul de concesiune şi să desfiinţeze şi să ridice lucrările şi obiectele funerare existente pe teren, în termen de 90 de zile de la primirea înştiinţării de demolare. În caz contrar aceste lucrări vor intra în patrimoniul administraţiei, vor fi desfiinţate, iar materialele rezultate, vor fi valorificate de către aceasta cu aceeaşi destinaţie.

Art. 13              Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinerea permanentă locurilor concesionate şi a lucrărilor funerare existente pe teren, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.

Art. 14       Înstrăinarea de către concesionar a unuia sau mai multor locuri de înhumare în  perioada de valabilitate a concesiunii se poate face prin donaţie sau prin renunţarea la dreptul de concesiune în favoarea Administraţiei Cimitirelor.

 Este interzisă donarea locurilor de înhumare (v. Art.1) şi a concesiunii acestora în cimitirele aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi; se pot dona exclusiv amenajările funerare (îngrădirea locului, cavoul, etc.), obiectele de cult şi/sau lucrările de artă aferente locului de înhumare.

 Donatorul trebuie să predea donatarului în timpul întocmirii la notariat a contractului de donaţie originalul actului său de concesiune (atribuire, atribuire în folosinţă) şi dovada achitării datoriilor către cimitir la zi.

Donatarul amenajării funerare are obligaţia, ca în termen de 10 zile de la data întocmirii legale a actului de donare amenajare funerară, să solicite în numele său la Administraţia Cimitirelor concesionarea locului pe care a obţinut donaţia. Plata concesiunii se va face în lei/m.p. şi zonă.

 Administraţia Cimitirelor are dreptul de a nu lua în considerare donaţiile aferente locurilor de înhumare sub dimensiunile minime legale pentru efectuarea înhumărilor (min. 1,2m x 2,2m = 2,64m.p.) şi nu vor întocmi acte de concesiune pentru aceste locuri.

Ţinând cont de prevederile Art.1, este interzisă moştenirea terenului de înhumare din cimitirele aparţinând domeniului public al municipiului; pot fi moştenite doar amenajările funerare subterane şi/sau supraterane, obiectele de cult şi / sau lucrările de artă existente pe acesta, cumulat cu dreptul de concesiune a locului de înhumare dobândit de defunct, aferent acestor amenajări, până la expirarea perioadei de concesionare din actul supus dezbaterii succesorale.

Au calitatea de moştenitori rudele defunctului până la gradul al patrulea, în linie dreaptă, după numărul naşterilor sau în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând de la aceasta până la cealaltă rudă.

 Pentru intrarea în drepturi, moştenitorul va preda administraţiei originalul actului de concesiune al defunctului şi copia actului de moştenitor în care este menţionat locul de înhumare. În baza acestor acte, la cerere, i se va elibera actul de concesiune gratuită cu valabilitate până la expirarea concesiunii moştenite.

În cazul moştenirii dreptului de concesiune pe perioadă determinată, înaintea expirării acestei perioade, moştenitorul poate reconcesiona, la cerere, terenul de înhumare concesionat anterior. Înhumarea, deshumarea şi reînhumarea în acest loc a persoanelor decedate se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Pot fi moştenite unul sau mai multe locuri de înhumare de către unul sau mai mulţi moştenitori în viaţă, aceştia având obligaţia de a îngriji permanent locurile moştenite şi de achitarea taxelor anuale de întreţinere – salubrizare cimitire. Concesionarii acestor locuri moştenite pot înstrăina concesiunile în condiţiile legale menţionate. 

Se vor lua în considerare numai dezbaterile succesorale legale. 

Pentru locurile care au perioada de concesionare expirată, sunt lăsate în părăsire mai mult de 2 ani dar nu sub perioada de 7 ani de la ultima înhumare efectuată pe acest loc, acestea pot fi confiscate şi concesionate altor persoane.

Procedura confiscării se face în etape, prin:

– identificarea locurilor lăsate în părăsire conf. Art. 11 lit. (e); identificarea concesionarului; somarea acestuia prin corespondenţă pentru îngrijirea locului concesionat dând un anumit termen sau pentru reconcesionarea locului în cazul expirării concesiunii; în caz contrar, fotografierea locului lăsat în părăsire şi confiscarea acestuia cu aprobarea Consiliului Local şi anunţarea fostului concesionar despre confiscare şi obligarea acestuia de demolare sau valorificare imediată a amenajărilor funerare existente pe loc şi concesionarea terenului confiscat altei persoane.  În cazul existenţei de oseminte umane pe locul confiscat, acestea pot fi deshumate în vederea reânhumării lor, la cerere, în alt loc al familiei, sau pot rămâne pe loc, noul concesionar având obligaţia să nu le mute.

– În cazul când nu se poate identifica concesionarul locului lăsat în părăsire conf Art. 11 lit. (e),  se fotografiază locul, se publică fotografia şi intenţia de confiscare în presă şi în locuri publice special amenajate însoţită de elemente de identificare. Dacă în termen de 60 zile de la apariţia anunţului nu sunt luate măsuri de îngrijire a locului abandonat, cu aprobarea Consiliului Local se execută confiscarea locului, publicarea acesteia în aceleaşi condiţii şi se concesionează locul de înhumare altei persoane. Osemintele existente dacă nu sunt revendicate de rude în vederea reînhumării lor în alt loc al familiei, nu vor fi deshumate. Amenajările funerare existente pe locul de înhumare, vor fi evaluate  de o echipă formată prin dispoziţia primarului şi valorificate cu acelaşi scop de către Administraţia Cimitirelor. Fondurile rezultate din valorificarea amenajărilor vor fi folosite de către aceasta pentru investiţii.


There is no ads to display, Please add some

About The Author