COMUNICAT DE PRESĂ privind plata ajutoarelor sociale acordate pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2015-martie 2016

Please enter banners and links.

Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că începând cu 20 octombrie 2015 se pot depune cererile pentru acordarea ajutoarelor sociale pentru încălzirea locuinței în sezonul noiembrie 2015-martie 2016. Formularele de cerere se găsesc la ghișeele de primire a dosarelor din cadrul Direcției de Asistență Socială (sediul primăriei din strada Progresul), Centrului de Informare pentru Cetățeni, din cadrul sediului primăriei din strada București 140, iar pentru sistemul centralizat la sediul SPCTAFL  Călărași (fost bloc Flora), în fiecare zi lucrătoare între orele 8,30 -14,30.

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată de O.G. nr.27/2013 și HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este o măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege și care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței.

Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;.

   

 2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinței:

Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

Familie- soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședința și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;  Persoană singură- persoana care a împlinit vârstă de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

Locuința de domiciliu sau de reședință- construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresă înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresă la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată.

3.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 Venituri nete lunare/

membru 

de familie

Gaze naturale

– Lei –

Lemne şi Cărbuni

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-615 lei

20

16

48 

Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

4.Cine depune cererea:titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este:

-proprietarul locuinței;

-persoană care a instrăinat locuința pe bază unui contract cu clauză de întreținere;

-titularul contractului de închiriere;

-alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

-reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

5.Ce obligație au beneficiarii ajutoarelor pentru incălzirea locuinței: să anunțe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componența familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunță prin depunerea unei noi cereri și declarații însotită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

6. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinței / alocației pentru susținerea familiei:

 Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spații locative în afară locuinței de domiciliu și a anexelor gospodăresti

 2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăsesc 1.000 mp în zonă urbană și 2.000 mp în zonă rurală             

 Bunuri mobile*

 1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependențe precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

 4. șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”

 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

 (*)Aflate în stare de funcționare

 Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 Terenuri /animale și/sau păsări

 1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depăseste sumă de 1.000 euro pentru persoană singură, respectiv sumă de 2.500 euro pentru familie

 NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru incălzirea locuinței / alocației pentru susținerea familiei.

7.VERIFICĂRI ȘI SANCȚIUNI

Pentru verificarea veridicitătii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru incălzire primarii au obligația de a efectuă lunar, la solicitarea agențiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicitătii datelor înscrise în cererea  beneficiarilor dreptului la ajutorul pentru incălzirea locuinței. Anchetele sociale pot fi efectuate și la sesizarea unor terți. În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Dacă în urmă întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la incălzirea locuinței incetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenție și se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

          Trebuie specificat faptul că pentru anul 2015-2016, în cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței la stabilirea veniturilor familiei se va lua în calcul cuantumul anterior al alocației de stat pentru copii în conformitate cu art.8 alin.(1^1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru familiile definite la art.2 care au în întreținere copii, la stabilirea venitului net lunar al familiei, în condițiile alin. (1), se ia în calcul cuantumul alocaţiei de stat pentru copii stabilit înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.125/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 La nivelul Municipiului Călăraşi în sezonul rece noiembrie 2014 – martie 2015, situatia s-a prezentat astfel:

–        Gaze naturale :  în medie 1.106 beneficiari cu 158.894 lei / lunar;

–        Energie electrică:  in medie 47 beneficiari cu 7.848 lei / lunar;

–        Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: în medie 122 beneficiari cu suma totala de 23.082 lei/5 luni

–        Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru beneficiarii Legii 416/2001: suma totală sezon rece de 50.112 lei/5 luni.

BIROUL DE PRESĂ


There is no ads to display, Please add some