COMUNICAT DE PRESĂ – activitate Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol şi Cadastru

Please enter banners and links.

Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol şi Cadastru, din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, a avut o activitate vastă, în perioada ianuarie-iulie 2023. Astfel, au fost soluționate 2.722 de solicitări, de către specialiștii acestui birou.

În intervalul menționat anterior, au fost eliberate 1.125 de adeverinţe mai multor familii din municipiul Călăraşi, pentru: ajutor social, Cantina de Ajutor Social, bursă școlară sau pentru facultate, alocaţie de susţinere a familiei, notariat, subvenție de încălzire a locuinței, Direcția pentru Agricultură, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, judecătorie, Legea 15/2003, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Asociația Crescătorilor de Albine.

De asemenea, biroul a mai eliberat 74 de adeverințe pentru evidența populației, în vederea emiterii actului de identitate, a soluţionat un număr de 19 adrese către Poliţia Călăraşi, birourile notariale și Judecătoria Călărași.

Totodată, au fost solicitate 30 de înregistrări ale actelor de proprietate (acte de donație, certificate de moștenitor, acte de vânzare-cumpărare, cărți funciare, acte de partaj voluntar, acte de dezmembrare) în Registrele Agricole ale municipiului Călărași, au fost înregistrate 93 de contracte de arendare, dar și 30 de rezilieri ale acestor contracte.

Au mai fost eliberate:

•3 atestate de producător;

•90 de adeverințe, către APIA Călărași, de confirmare a  suprafețelor de teren utilizate de societățile agricole și persoanele fizice care utilizează teren pe raza municipiului;

•41 de carnete de comercializare a produselor agricole destinate vânzării;

•10 adeverințe pentru Legea 15/2003 persoanelor care nu au beneficiat de atribuirea unui loc de casă, conform prevederilor Legii nr. 15/2003;

•21 de adrese privind siturile arheologice;

•7 procese verbale de finalizare a procedurilor, conform prevederilor Legii nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor din extravilan;

•45 de adeverinţe proprietarilor de terenuri agricole, pentru notariat și judecătorie;

•6 titluri de proprietate persoanelor îndreptățite, conform prevederilor legilor fondului funciar;

•13 adeverințe apicultorilor și proprietarilor de animale.

Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol şi Cadastru a întocmit 44 de referate privind existența produselor agricole, precum și a cantităților existente destinate comercializării, a înregistrat 69 de declarații ale proprietarilor de animale, terenuri agricole și familii de albine, a verificat 240 de loturi de teren (grădini) ocupate de cetățeni pentru emiterea acordurilor de ocupare temporară a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public sau privat al UAT Călărași, a  verificat și înregistrat 132 de acorduri de ocupare temporară a domeniului privat (grădini) al municipiului Călărași.

Precizăm că, au fost primite 31 de dosare noi privind acordarea de teren intravilan tinerilor din municipiul Călărași, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 și, în acest sens, au fost verificate 450 de dosare depuse de tinerii din oraș.

S-au  redactat și transmis Consiliului Local Călărași 46 de rapoarte de specialitate ale Biroului Fond Funciar, Registrul Agricol  și Cadastru, în vederea inițierii unor proiecte de hotărâre.

Au fost înregistrate 21 de oferte de vânzare a unor terenuri agricole extravilane, depuse de proprietarii de terenuri, 14 comunicări de acceptare a ofertelor de cumpărare a terenului agricol extravilan, depuse de preemptori, fiind și soluționate 18 hotărâri ale Comisiei Județene de Fond Funciar Călărași.

Au fost verificate și s-au făcut 12 propuneri, către Instituția Prefectului-Județul Călărași, privind emiterea Ordinului pentru terenul intravilan aferent imobilelor proprietate personală cetățenilor îndreptățiți și au fost emise 12 ordine de teren.

Au fost întocmite:

•5 procese verbale de punere în posesie pentru persoanele desemnate câștigătoare, ca urmare a participării la licitația privind concesionarea suprafețelor de teren  aparținând domeniului public/privat al municipiului Călărași;

•10 procese verbale de punere în posesie pentru emiterea titlului de proprietate, conform Hotărârilor Comisiei Județene de Fond Funciar Călărași și au fost emise 6 titluri de proprietate, care au fost înmânate proprietarilor.

Au fost convocate două ședințe ale Comisiei Locale de fond funciar și au fost emise nouă hotărâri ale acestei comisii.

Din punct de vedere cadastral, la nivelul anului 2022, au fost soluționate 271 de lucrări de cadastru, din care:

•au fost întocmite/rectificate/actualizate/repoziționate 57 de cărți funciare pentru imobilele din domeniul public și privat al municipiului Călărași;

•au fost întocmite 34 de cărți funciare pentru imobilele din domeniul privat al municipiului Călărași;

•au fost întocmite 54 de documentații pentru dezmembrare/ apartamentare/alipire/dezlipire, pentru imobilele care aparțin domeniului public sau privat al statului sau al U.A.T. a municipiului Călărași;

•au fost verificate și vizate 25 de procese verbale de vecinătate pentru imobilele proprietate personală și planuri parcelare pentru tarlale;

•participarea la două expertize tehnice împreună cu expertul judecătoresc pentru imobilele aflate în litigiu;

•au fost transmise 6 adrese însoțite de documentația aferentă Ministerului Apărării Naționale, pentru emiterea avizului de concesionare a terenului din domeniul public sau privat al UAT Călărași către persoanele interesate;

•au fost măsurate suprafețele străzilor, a trotuarelor, a parcărilor și altor terenuri care aparțin domeniului public și privat al municipiului Călărași, în vederea întocmirii cărților funciare și actualizării inventarelor UAT Călărași, întocmindu-se un număr de 93 de cărți funciare noi.

Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru a mai efectuat următoarele activități:

•analiza și verificarea dosarelor cetățenilor din municipiul Călărași, care au solicitat emiterea titlului de proprietate pentru terenul aferent locuințelor;

•efectuarea măsurătorilor pentru întocmirea materialelor pentru şedinţele Consiliului Local;

•colaborarea cu serviciile din cadrul Primăriei municipiului Călărași, pentru soluţionarea diferitelor cereri ale cetățenilor;

•implicarea în activitatea de combatere a dăunătorilor pe raza municipiului Călăraşi;

•participarea în cadrul comisiilor pentru constatarea calamităților naturale;

•furnizarea permanentă a informaţiilor cadastrale deţinute, către toți cei interesați;

•discuţii cu posibili investitori, punerea la dispoziţia acestora a planurilor amplasamentelor vizate şi efectuarea de deplasări în teren;

•colaborarea cu O.C.P.I. Călăraşi, în vederea avizării şi înscrierii în cartea funciară a unor imobile ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului sau al statului;

•asigurarea unei bune relaţii cu cetăţenii, în sfera de competenţă.

Menționăm că, acest birou funcţionează în cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi de la data de 1 martie 2002, având în componenţă specialişti în domeniul cadastrului și agriculturii, și are drept scop monitorizarea procesului de întocmire şi punere în posesie a terenurilor reconstituite în baza Legii nr. 18/1991, republicată, a Legii nr. 1/2000, Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 247/2005 și a Legii nr. 165/2013, la nivel de primării, precum şi menţinerea în bune condiţii a Registrului Agricol, inventarierea terenurilor aparţinând domeniilor public şi privat ale municipiului Călăraşi, a bunurilor care aparțin domeniului privat al statului și domeniului public al statului, bunuri date în administrare Consiliului Local al municipiului Călărași, întocmirea cărților funciare și intabularea bunurilor în proprietate publică sau privată a municipiului Călărași, precum și culegerea de date și întocmirea recensământului general agricol.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Călărași


There is no ads to display, Please add some

About The Author