Please enter banners and links.

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

Nr.3497/25.01.2018

ANUNȚ

 În conformitate cu  prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunoștință publicului.

Documentele ce stau la baza elaborării proiectului de hotărâre privind aprobarea „Regulament local de desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Călărași”

respectiv  expunerea de motive, referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ, textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Călărași, strada București, nr. 140A, la avizierul Primăriei, pe site-ul Primăriei municipiului Călărași și în mass-media locală.

            În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003  persoanele interesate pot transmite în scris până la data de 16.02.2018, de la publicarea prezentului anunț, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

           Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor depune la registratura Primăriei municipiului Călărași strada București, nr. 140A.

         Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Recomandare la proiect de act normativ,,

                                                                  ÎNTOCMIT:

                                             RESPONSABIL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 52/2003

                                         APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

FP-09-01,ver.2

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare “ Sala de Sport- 1500 de locuri”  Calarasi si a tarifelor de inchiriere

 Consiliul Local al Municipiului Călărași , județul Călărași

              Având în vedere:

–  raportul Serviciului Public Centrale Termice si  Administrare Fond Locativ nr.  691 din 26.02.2018

–  expunerea de motive a Primarului municipiului Călărași nr. 9158/07.03.2018,

– raportul Direcției juridice și Administrație Locală și Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Călărași nr. 9158/07.03.2018;

–  HCL nr. 71/13.06.2002 privind infiintarea Serviciului Public Centrale Termice si Administrare Fond Locativ

–  HCL nr.10/27.01.2011 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi a obiectivului "Sala de sport cu 1500 locuri structura, str. Alexandru Sahia nr.1, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi "

–   HCL nr.176/29.09.2011 privprivind aprobarea unor tarife pentru preţul biletelor şi închirierea Sălii Polivalente din municipiul Călăraşi

– prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. c, d din Legea nr. 215/2001  privind administratia publica locală, republicată

-prevederile Legii nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și  completările ulterioare

     În temeiul prevederilor  art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată                          

HOTĂRĂȘTE :

Art.1   Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare “ Sala de Sport – 1500 de locuri”  Călărași, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Se aprobă tariful de închiriere pentru antrenamente de 156 lei/ oră inclusiv TVA

Art. 3  Se aprobă tariful de închiriere pentru competiții , spectacole , etc de 200 lei/ oră inclusiv TVA

Art. 4.  Se aprobă taxa de 24 de lei/mp sau fracțiune de metru pătrat pentru orice structură de afișaj sau reclamă și publicitate în “ Sala de Sport -1500 de locuri”.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei, Se abrogă  HCL nr. 176/29.09.2011 privind aprobarea unor tarife pentru pretul biletelor si inchirierea Salii Polivalente din municipiul Calarasi

Art. 6  Încasările din activitatea în  “ Sala de Sport -1500 de locuri” sunt venituri ale bugetului local.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează SPCTAFL.

INIȚIATOR

PRIMAR

Daniel Ștefan Drăgulin

Nr. ……………..                                                                                      Vizat

Adoptată la Călărași                                                          Secretarul municipiului Călărași  

Astăzi …………………..                                                                          Sârbu Mărgărit

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

SERVICIUL PUBLIC

CENTRALE TERMICE SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Calarasi-910019, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1.Bl. A24. Sc.4, Parter

Telefon/Fax 0242.314186

 

                                                                                                    Nr. 691/ 26.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                  APROBAT

                                                                                                                   PRIMAR

                

                                                                                                    Drăgulin Daniel Ștefan

 

 

RAPORT

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  “ Sala de Sport -1500 locuri” Calarasi si a tarifelor de inchiriere.

 

       SPCTAFL  are în administrare conform HCL 10 din 27.01.2011, obiectivul Sala de Sport cu 1500 de locuri situată în Călărași, Str. Alexandru Sahia  nr. 1

       Personalul de exploatare si intretinere a Salii de Sport este aprobat prin Organigrama și Statul  de  Functii  al SPCTAFL de catre Consiliul Local.

       Finantarea cheltuielilor de exploatare si intretinere este asigurata de :

 • incasarile realizate din inchirierea Salii de Sport la tariful aprobat de Consiliul Local al municipiului Calarasi ;
 • alocatiile din bugetul local, destinate Serviciului Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ »

Orarul de functionare a salii de sport va fi zilnic intre orele 800 – 2000.

 1. Programul de antrenament si activitatile specifice desfasurate in sala de catre cluburile sportive din municipiul Calarasi este de luni pana duminica, conform unei programari inaintata conducerii institutiei la inceputul fiecarei luni ;
 2. Neprezentarea lunara a programelor competitionale si de antrenament ale cluburilor si asociatiilor cu care administratorul are contracte incheiate, exonereaza administratorul de asigurarea spatiului si a conditiilor necesare de desfasurare a acestora ;
 3. Programarea competitiilor sportive cu caracter local, judetean, national sau international, se va face cu aprobarea Primarului municipiului Calarasi.

Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ », ca serviciu ce administreaza Sala de Sport raspunde de :

 1. gestionarea inventarului salii de sport ;
 2. respectarea programului de lucru si a orarului in sala de sport ;
 3. respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si a prezentului regulament de catre utilizatori ;
 4. respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii ;
 5. achizitionarea materialelor necesare bunei functionari a salii ;
 6. gestionarea timpului de lucru a personalului de ingrijire si deservire din subordine ;
 7. completarea la timp a documentatiei salii de sport ;
 8. constatarea producerii pagubelor si stricaciunilor, identificarea autorilor si solicitarea remedierii acestora de catre persoanele responsabile ;
 9. participarea la organizarea unor programe, concursuri si competitii sportive la care este organizator Consiliul Local al Municipiului Calarasi sau Primaria Municipiului Calarasi ;
 10. incheierea de contracte de inchiriere cu asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele fizice si juridice pentru activitatile sportive de masa.

Spatiile si serviciile pot fi utilizate de asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele juridice si fizice, denumite in continuare beneficiari, pe baza actului perfectat cu adminstratorul ;

         Utilizarea spatiilor si serviciilor se poate efectua cu plata tarifelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Calarasi.

Cluburile sportive au prioritate in utilizarea spatiilor si serviciilor destinate activitatilor sportive.

Beneficiarii au obligatia de a asigura toate conditiile necesare desfasurarii activitatilor stipulate in actul perfectat cu administratorul.

            Beneficiarii raspund exclusiv pentru modul in care utilizeaza instalatiile electrice, de incalzire si aparatelor si mijloacelor ce presupun foc deschis, precum si pentru intreaga dotare necesara activitatii contractate.

            Beneficiarii vor permite administratorului sa acceseze spatiile puse la dispozitie, in mod neconditionat, pentru verificarea modului de utilizare a acestora si a instalatiilor, precum si pentru efectuarea de lucrari de intretinere sau sau reparatii curente.

            Beneficiarii nu au dreptul de a modifica sau de a efectua oricare alte lucrari care afecteaza integritatea spatiilor si a instalatiilor.

            Beneficiarii au obligatia de a utiliza in mod direct spatiile si serviciile contractate. Nerespectarea acestor prevederi da dreptul administratorului de a rezilia unilateral contractul si de a evacua spatiile ocupate, fara notificare sau alte formalitati.

            Beneficiarii au obligatia de a lua toate masurile care privesc prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor.

            Accesul pe suprafata de joc a salii se face numai cu incaltaminte de joc adecvata in cazul competitiilor sportive. Cand suprafata de joc se utilizeaza in alte scopuri decat cele sportive, aceasta se va proteja cu materiale speciale de catre beneficiari.

            La statia de sonorizare, tabela electronica, centrala termica, statia electrica, centrala de incendiu, generatorul electric nu are acces decat personalul angajat al salii.

            Intrarea in sala pentru competitii sau spectacole se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive, prin grija organizatorului de competitii sau spectacole.

          In conformitate cu Legea nr. 349/2002, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare, fumatul este interzis in interiorul salii.

            Introducerea in sala a bauturilor alcoolice si accesul persoanelor in stare de ebrietate sunt interzise.

            Intrarea in sala cu animale este strict interzisa

         Tariful de  închiriere  pentru    antrenamente este de 156 lei/ oră ( inclusiv TVA)

         Tariful de închiriere pentru competiții,spectacole, etc este de 200 lei / oră ( inclusiv TVA)

         Taxa pentru folosirea mijoacelor de reclama si publicitate este de 24 lei/mp sau fractiune mp

       Față de cele prezentate, supunem analizei Consiliului Local Călărași , posibilitatea emiterii unei hotărâri privind aprobarea proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  “ Sala de Sport -1500 locuri” Calarasi.

    Director,                                                                                 Șef birou buget contabilitate

Ing. Ciocîrlan Gheorghe                                                              ec. Cionoiu Lenuța

 

Șef Birou Fond Locativ

      Cs. jr. Lefter Anica                                                                                        

                                                                                    

Nr.9158/07.03.2018

 

RAPORT

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare “ Sala de Sport- 1500 de locuri”  Calarasi si a tarifelor de inchiriere

       SPCTAFL  are în administrare conform HCL 10 din 27.01.2011, obiectivul Sala de Sport cu 1500 de locuri situată în Călărași, Str. Alexandru Sahia  nr. 1

Conform raportului Serviciului Public Centrale Termice si  Administrare Fond Locativ nr.  691 din 26.02.2018:

       Finantarea cheltuielilor de exploatare si intretinere este asigurata de :

-incasarile realizate din inchirierea Salii de Sport la tariful aprobat de Consiliul Local al municipiului Calarasi ;

-alocatiile din bugetul local, destinate Serviciului Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ »

Orarul de functionare a salii de sport va fi zilnic intre orele 800 – 2000.

Programul de antrenament si activitatile specifice desfasurate in sala de catre cluburile sportive din municipiul Calarasi este de luni pana duminica, conform unei programari inaintata conducerii institutiei la inceputul fiecarei luni ;

Neprezentarea lunara a programelor competitionale si de antrenament ale cluburilor si asociatiilor cu care administratorul are contracte incheiate, exonereaza administratorul de asigurarea spatiului si a conditiilor necesare de desfasurare a acestora ;

Programarea competitiilor sportive cu caracter local, judetean, national sau international, se va face cu aprobarea Primarului municipiului Calarasi.

Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ », ca serviciu ce administreaza Sala de Sport raspunde de :

-gestionarea inventarului salii de sport ;

-respectarea programului de lucru si a orarului in sala de sport ;

-respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si a prezentului regulament de catre utilizatori ;

-respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii ;

-achizitionarea materialelor necesare bunei functionari a salii ;

-gestionarea timpului de lucru a personalului de ingrijire si deservire din subordine ;

-completarea la timp a documentatiei salii de sport ;

-constatarea producerii pagubelor si stricaciunilor, identificarea autorilor si solicitarea remedierii acestora de catre persoanele responsabile ;

-participarea la organizarea unor programe, concursuri si competitii sportive la care este organizator Consiliul Local al Municipiului Calarasi sau Primaria Municipiului Calarasi ;

-incheierea de contracte de inchiriere cu asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele fizice si juridice pentru activitatile sportive de masa.

Spatiile si serviciile pot fi utilizate de asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele juridice si fizice, denumite in continuare beneficiari, pe baza actului perfectat cu adminstratorul ;

         Utilizarea spatiilor si serviciilor se poate efectua cu plata tarifelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Calarasi.

Cluburile sportive au prioritate in utilizarea spatiilor si serviciilor destinate activitatilor sportive.

 

         Tariful de  închiriere  pentru    antrenamente este de 156 lei/ oră ( inclusiv TVA)

         Tariful de închiriere pentru competiții,spectacole, etc este de 200 lei / oră ( inclusiv TVA)

         Taxa pentru folosirea mijoacelor de reclama si publicitate este de 24 lei/mp sau fractiune mp

         Având în vedere:

–  raportul Serviciului Public Centrale Termice si  Administrare Fond Locativ nr.  691 din 26.02.2018

– HCL nr. 71/13.06.2002 privind infiintarea Serviciului Public Centrale Termice si Administrare Fond Locativ

–  HCL nr.10/27.01.2011 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi a obiectivului "Sala de sport cu 1500 locuri structura, str. Alexandru Sahia nr.1, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi "

–   HCL nr.176/29.09.2011 privind aprobarea unor tarife pentru preţul biletelor şi închirierea Sălii Polivalente din municipiul Călăraşi

– prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. c, d din Legea nr. 215/2001  privind administratia publica locală, republicată

-prevederile Legii nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și  completările ulterioare, supunem aprobării Consiliului Local Călărași proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  “ Sala de Sport -1500 locuri” Calarasi.

 

 

 

Direcția economică,                                                                DJAL,

Nae Valentina                                                                  Papazi Nelu

 

 

APCL,

Zane Diana

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CĂLĂRAȘI

Nr. 9158/07.03.2018

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare “ Sala de Sport- 1500 de locuri”  Calarasi si a tarifelor de inchiriere

 

                 SPCTAFL  are în administrare conform HCL 10 din 27.01.2011, obiectivul Sala de Sport cu 1500 de locuri situată în Călărași, Str. Alexandru Sahia  nr. 1

Conform raportului Serviciului Public Centrale Termice si  Administrare Fond Locativ nr.  691 din 26.02.2018:

       Finantarea cheltuielilor de exploatare si intretinere este asigurata de :

-incasarile realizate din inchirierea Salii de Sport la tariful aprobat de Consiliul Local al municipiului Calarasi ;

-alocatiile din bugetul local, destinate Serviciului Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ »

Orarul de functionare a salii de sport va fi zilnic intre orele 800 – 2000.

Programul de antrenament si activitatile specifice desfasurate in sala de catre cluburile sportive din municipiul Calarasi este de luni pana duminica, conform unei programari inaintata conducerii institutiei la inceputul fiecarei luni ;

Neprezentarea lunara a programelor competitionale si de antrenament ale cluburilor si asociatiilor cu care administratorul are contracte incheiate, exonereaza administratorul de asigurarea spatiului si a conditiilor necesare de desfasurare a acestora ;

Programarea competitiilor sportive cu caracter local, judetean, national sau international, se va face cu aprobarea Primarului municipiului Calarasi.

Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ », ca serviciu ce administreaza Sala de Sport raspunde de :

-gestionarea inventarului salii de sport ;

-respectarea programului de lucru si a orarului in sala de sport ;

-respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si a prezentului regulament de catre utilizatori ;

-respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii ;

-achizitionarea materialelor necesare bunei functionari a salii ;

-gestionarea timpului de lucru a personalului de ingrijire si deservire din subordine ;

-completarea la timp a documentatiei salii de sport ;

-constatarea producerii pagubelor si stricaciunilor, identificarea autorilor si solicitarea remedierii acestora de catre persoanele responsabile ;

-participarea la organizarea unor programe, concursuri si competitii sportive la care este organizator Consiliul Local al Municipiului Calarasi sau Primaria Municipiului Calarasi ;

-incheierea de contracte de inchiriere cu asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele fizice si juridice pentru activitatile sportive de masa.

Spatiile si serviciile pot fi utilizate de asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele juridice si fizice, denumite in continuare beneficiari, pe baza actului perfectat cu adminstratorul ;

         Utilizarea spatiilor si serviciilor se poate efectua cu plata tarifelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Calarasi.

Cluburile sportive au prioritate in utilizarea spatiilor si serviciilor destinate activitatilor sportive.

         Tariful de  închiriere  pentru    antrenamente este de 156 lei/ oră ( inclusiv TVA)

         Tariful de închiriere pentru competiții,spectacole, etc este de 200 lei / oră ( inclusiv TVA)

         Taxa pentru folosirea mijoacelor de reclama si publicitate este de 24 lei/mp sau fractiune mp

         Având în vedere:

–  raportul Serviciului Public Centrale Termice si  Administrare Fond Locativ nr.  691 din 26.02.2018

– HCL nr. 71/13.06.2002 privind infiintarea Serviciului Public Centrale Termice si Administrare Fond Locativ

–  HCL nr.10/27.01.2011 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi a obiectivului "Sala de sport cu 1500 locuri structura, str. Alexandru Sahia nr.1, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi "

–   HCL nr.176/29.09.2011 privind aprobarea unor tarife pentru preţul biletelor şi închirierea Sălii Polivalente din municipiul Călăraşi

– prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. c, d din Legea nr. 215/2001  privind administratia publica locală, republicată

-prevederile Legii nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și  completările ulterioare, supun aprobării Consiliului Local Călărași proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  “ Sala de Sport -1500 locuri” Calarasi.

 

 

PRIMAR ,

Daniel Ștefan Drăgulin

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI

SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Calarasi-910019, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1.Bl. A24. Sc.4, Parter

Infiintat cf.HCL nr.71/2002, Codul de inregistrare fiscala (CIF): RO14867658,

Cont: RO06TREZ20121300250XXXXX, deschis la Trezoreria Calarasi

Telefon/Fax 0242.314186

 

 

                                                               Anexa la HCL NR.

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

« SALA DE SPORT  – 1500 LOCURI » CALARASI

 

 

 1. DATE GENERALE

       ART.1 Sala de Sport -1500 locuri se află în municipiul Calarasi – in zona de SV a municipiului pe un teren in suprafata de cca 9310 mp, cuprins intre strazile Progresul, Alexandru Sahia, blocurile B11 – B12 si Parcul Municipal (la sud).

        Conform Studiului de Fezabilitate, conceptia de amplasare a Salii de Sport de 1500 de locuri a pornit de la pozitia deosebita a amplasamentului pe cornisa superioara si deschiderea ampla catre parcul orasului aflat in vecinatate.

Dispunerea functionala a spatiilor in conformitate cu Studiul de Fezabilitate a condus la o solutie de arhitectura compacta in care se evidentiaza 4 tronsoane :

 • tronson A – sala si tribunele cu inaltime 19,23 m ;
 • tronson B – holul pentru public cu inaltime 6,85 m ;
 • tronson C – vestiarele sportivilor cu inaltime 2,53 m ;
 • tronson D – accesul sportivilor si sala de forta cu inaltime 6,33 m.

Anexele administrative, tehnice (birouri personal, centrale ventilatie, hidrofor, tablou electric general, generator electric) si o parte din anexele sportivilor sunt plasate in tronsonul A, sub cele 2 galerii de acces/ evacuare pentru public.

In conformitate cu tema de proiectare, Sala de Sport cu 1500 de locuri a fost construita ca o necesitate pentru municipiu de a avea o sala de sport care sa corespunda normelor tehnice pentru competitii interne si internationale pentru sporturi de sala. S-a prevazut realizarea unei sali de sport, conform normelor specifice pentru sporturi de sala (handbal, volei, baschet, tenis, gimnastica, lupte, box), sala care sa fie folosita polivalent respectiv atat pentru practicarea unui numar mare de discipline sportive in cadrul unor competitii sau sedinte de pregatire si antrenament cat si pentru practicarea unei game variate de spectacole artistice, conferinte, adunari festive, etc., in general manifestari care nu presupun amenajari specifice privind decorurile, echipamentul si instalatiile.

ART. 2 Scopul prezentului regulament este de a crea un cadru de desfasurare a activitatii care sa asigure functionalitatea obiectivului de investitii, desfasurarea de activitati si competiii sportive precum si desfasurarea de spectacole artistice, conferinte, alte manifestari care nu presupun amenajari speciale.

ART. 3 Accesul la utilizarea Salii de Sport cu 1500 locuri si a serviciilor anexe este neingradit, dar au prioritate – in baza contractelor incheiate si a programelor sportive prezentate – cluburile si asociatiile sportive cu personalitate juridica de drept public si privat la care Primaria Municipiului Calarasi este « MEMBRU »

ART. 4 Utilizarea spatiilor, dotarilor si serviciilor obiectivelor este permisa numai cu respectarea destinatiei si conditiilor impuse de catre Consiliul Local al Municipiului Calarasi prin Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ »

 

 1. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE A SALII DE SPORT  – 1500 LOCURI CALARASI

 

ART. 5 Administrarea Salii de sport 1500 locuri din municipiul Calarasi este asigurata de catre Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ » conform HCL nr. 10/27 ianuarie 2011.

ART. 6 Personalul de exploatare si intretinere a Salii de Sport este aprobat prin ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII al SP CT – AFL de catre Consiliul Local.

ART. 7 Responsabilitatile, indatoririle si drepturile personalului de exploatare si deservire sunt prevazute in contractul individual de munca si fisa postului aprobate de directorul SP CT – AFL.

ART. 8 Finantarea cheltuielilor de exploatare si intretinere este asigurata de :

 • incasarile realizate din inchirierea Salii de Sport la tariful aprobat de Consiliul Local al municipiului Calarasi ;
 • alocatiile din bugetul local, destinate Serviciului Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ »

 ART. 9 Orarul de functionare a salii de sport va fi zilnic intre orele 800 – 2000.

 1. Programul de antrenament si activitatile specifice desfasurate in sala de catre cluburile sportive din municipiul Calarasi este de luni pana duminica, conform unei programari inaintata conducerii institutiei la inceputul fiecarei luni ;
 2. Neprezentarea lunara a programelor competitionale si de antrenament ale cluburilor si asociatiilor cu care administratorul are contracte incheiate, exonereaza administratorul de asigurarea spatiului si a conditiilor necesare de desfasurare a acestora ;
 3. Programarea competitiilor sportive cu caracter local, judetean, national sau international, se va face cu aprobarea Primarului municipiului Calarasi.

ART. 10 Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ », ca serviciu ce administreaza Sala de Sport raspunde de :

 1. gestionarea inventarului salii de sport ;
 2. respectarea programului de lucru si a orarului in sala de sport ;
 3. respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si a prezentului regulament de catre utilizatori ;
 4. respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii ;
 5. achizitionarea materialelor necesare bunei functionari a salii ;
 6. gestionarea timpului de lucru a personalului de ingrijire si deservire din subordine ;
 7. completarea la timp a documentatiei salii de sport ;
 8. constatarea producerii pagubelor si stricaciunilor, identificarea autorilor si solicitarea remedierii acestora de catre persoanele responsabile ;
 9. participarea la organizarea unor programe, concursuri si competitii sportive la care este organizator Consiliul Local al Municipiului Calarasi sau Primaria Municipiului Calarasi ;
 10. incheierea de contracte de inchiriere cu asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele fizice si juridice pentru activitatile sportive de masa.

 

III .       REGLEMENTARI PRIVIND UTILIZAREA

 SALII DE SPORT – 1500 LOCURI

 

ART. 11 Spatiile si serviciile pot fi utilizate de asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele juridice si fizice, denumite in continuare beneficiari, pe baza actului perfectat cu adminstratorul ;

ART. 12 Utilizarea spatiilor si serviciilor se poate efectua cu plata tarifelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Calarasi.

ART. 13 Cluburile sportive au prioritate in utilizarea spatiilor si serviciilor destinate activitatilor sportive.

ART. 14 Beneficiarii au obligatia de a asigura toate conditiile necesare desfasurarii activitatilor stipulate in actul perfectat cu administratorul.

        ART. 15 Beneficiarii raspund exclusiv pentru modul in care utilizeaza instalatiile electrice, de incalzire si aparatelor si mijloacelor ce presupun foc deschis, precum si pentru intreaga dotare necesara activitatii contractate.

        ART. 16 Beneficiarii vor permite administratorului sa acceseze spatiile puse la dispozitie, in mod neconditionat, pentru verificarea modului de utilizare a acestora si a instalatiilor, precum si pentru efectuarea de lucrari de intretinere sau sau reparatii curente.

        ART. 17 Beneficiarii nu au dreptul de a modifica sau de a efectua oricare alte lucrari care afecteaza integritatea spatiilor si a instalatiilor.

        ART. 18 Beneficiarii au obligatia de a utiliza in mod direct spatiile si serviciile contractate. Nerespectarea acestor prevederi da dreptul administratorului de a rezilia unilateral contractul si de a evacua spatiile ocupate, fara notificare sau alte formalitati.

        ART. 19 Beneficiarii au obligatia de a lua toate masurile care privesc prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor.

        ART. 20 Accesul pe suprafata de joc a salii se face numai cu incaltaminte de joc adecvata in cazul competitiilor sportive. Cand suprafata de joc se utilizeaza in alte scopuri decat cele sportive, aceasta se va proteja cu materiale speciale de catre beneficiari.

        ART. 21 La statia de sonorizare, tabela electronica, centrala termica, statia electrica, centrala de incendiu, generatorul electric nu are acces decat personalul angajat al salii.

        ART. 22 Intrarea in sala pentru competitii sau spectacole se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive, prin grija organizatorului de competitii sau spectacole.

        ART. 23 In conformitate cu Legea nr. 349/2002, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare, fumatul este interzis in interiorul salii.

        ART. 24 Introducerea in sala a bauturilor alcoolice si accesul persoanelor in stare de ebrietate sunt interzise.

        ART. 25 Intrarea in sala cu animale este strict interzisa.

 

 

 1. TARIFE

 

 

1.TARIF INCHIRIERE PENTRU ANTRENAMENTE

 1. cheltuieli de exploatare si intretinere efectuate in anul 2017 : 681.793 lei (inclusiv TVA)
 2. program de functionare Sala de Sport : 800 – 2000
 3. tarif inchiriere antrenamente:

 

681.793 lei/an  : 365 zile/an x 12 h/zi = 155,66 lei/h (inclusiv TVA)

 

2. TARIF INCHIRIERE PENTRU COMPETITII, SPECTACOLE, ETC.

 1. valoare inventar conform Proces Verbal de receptie finala : 23.818.650,44 lei (inclusiv TVA)
 2. utilizare incaperi Sala de Sport 1500 locuri :

23.818.650,44 lei : 60 ani : 12 luni/an : 744 h/luna = 44,46 lei/h

    c) tarif inchiriere competitii, spectacole, etc:

 

155,66 lei/h + 44,46 lei/h = 200,12 lei/h (inclusiv TVA)

3. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE IN “ SALA DE SPORT -1500 LOCURI”

 

             24 lei/mp sau fractiune de mp

    Aceasta a fost calculata avand la baza HCL nr.199/21.12.2017, Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor  speciale pe anul 2018, unde la capitolul VI –Taxa pentru folosirea  mijloacelor de reclama si publicitate , art.478, alin.(2), lit. b) se prevede ca in cazul oricarui altui panou afisaj sau oricarei alte structura de afisaj pentru reclama si publicitate se va incasa  24 lei/mp sau fractiune pe mp

 

SP CT-AFL ,

Ing. Gheorghe Ciocîrlan

 


There is no ads to display, Please add some