ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Please enter banners and links.

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucureşti, nr 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, telefon/fax 0242311031, e-mail doina.casaru@primariacalarasi.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil-teren apartinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, individualizat astfel: – lot nr 1, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, str. Prelungirea Dobrogei, nr 1, zona D, sub 4, cu număr cadastral nedefinitiv 25159, în suprafaţă de 450 m.p.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achiziții şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/07/2014, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29/07/2014, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe suprafaţă, în dublu exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 29/07/2014, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi din str. Bucureşti, nr 140 A.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro. primaria_calarasi


There is no ads to display, Please add some

About The Author