ANUNȚ DE RECRUTARE PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A UNUI POST DE PROGRAMATOR – TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL ȘI REȚELE

Please enter banners and links.

Ecoaqua S.A. are ca şi principale activităţi captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile şi colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate. Compania este totodată alături de consumatorii din colectivităţi, pentru a oferi soluţii tehnice şi construcţii de instalaţii necesare distribuţiei de apa, precum şi pentru activităţi de testare şi analiză (dispunând în acest sens de personal şi laboratoare acreditate).

Principalele cerinţe ale postului sunt descrise în Fişă de Post, anexata prezentului anunţ.

 

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs sunt cele descrise în documentul „Dosarul de concurs", atasat prezentului anunţ. Dosarul se va depune la sediul societăţii Ecoaqua S.A, Călăraşi, str. Progresul, bloc BBB, et.3. Data limită de depunere a dosarelor este 15.07.2019, ora 15:00. Persoană de contact: HEREA Mihaela, telefon 0242 312 705.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa la sediul societăţii pe data de 17.07.2019, până la ora 10:00. Contestaţiile se pot depune în data de 17.07.2019 pană la ora 15:00. la sediul Ecoaqua S.A Călăraşi, iar soluţionarea acestora se va face până la data de 19.07.2019, rezultatul fiind afişat la sediul societăţii şi pe pagina web www.ecoaqua.ro.

I. Denumirea si numărul de posturi pentru care se organizează concursul:

Programator I Tehnician echipamente de calcul si reţele (COR 251202 I 351103) – I post vacant

  1. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

– Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    

– Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– Are capacitate deplină de exerciţiu;

– Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– Îndeplineşte condiţiile de studii şi condiţiile specifice menţionate în fişa postului;

– Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

– Studii: Minim liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat

        – Cunoştinţe necesare:          – Baze de date, SQL;

– Reţele de calculatoare, servicii internet;

– Sistemul de operare Windows;

– Operare browser internet, MS Office, Open Office;

– Nu se solicită experienţă

 

Concursul constă în probă scrisă, probă practică şi interviu.

 

Proba scrisă va verifica nivelul cunoştinţelor de reţelistică, hardware şi software (în special sisteme de operare) ale candidaţilor, având ca domeniu materialul descris în documentul „Bibliografie concurs", ataşat prezentului anunţ. Proba scrisă se va desfăşura la sediul societăţii în data de 22.07.2019, ora 10:00.

 

Proba practică se va desfăşura la sediul Ecoaqua S.A în data de 23.07.2019. ora I 0:00 şi va consta în definirea şi interogarea unei baze de date prin intermediul unor secvenţe de programare SQL şi în utilizarea programelor MS Office.

 

Interviul se va desfăşura în data de 26.07.2019 la sediul ECOAQUA S.A. şi va consta în întrebări de specialitate precum şi în întrebări ce vor încerca să evidenţieze calităţile candidaţilor. Candidatul ideal va trebui să aibă cel puţin capacitate de sinteză, capacitate de analiză, abilităţi de lucru în echipă, dorinţă de învăţare permanentă şi capacitatea de a derula mai multe activităţi în paralel, în funcţie de priorităţile societăţii.

 

Rezultatele se vor afişa la sediul societăţii şi pe pagina web proprie în cursul

zilei de 29.07.2019. Contestaţiile se pot depune la sediul societăţii pe data de 30.07.2019, până la ora t 5:30 iar rezultatul contestaţiilor se va afişa la sediul societăţii şi pe pagina web www.ecoaqua.ro până cel târziu pe data de 31.07.2019.

 

 

Rezultatul final se calculează ca medie ponderată a rezultatelor celor trei probe, în care proba scrisă şi proba practică au ponderea de 40% fiecare, iar proba interviului are ponderea de 20%.

 

NOTA: Nota de admitere este minim 6 pentru fiecare proba!

 

Profilul candidatului ideal:

– are cunoştinţe solide de utilizare şi configurare a sistemului de operare Windows şi a programelor Microsoft Office;

– cunoaşte arhitectura internă a unui sistem de calcul, putând înlocui şi upgrada componentele interne;

– cunoaşte echipamentele periferice uzuale şi porturile cu care pot fi conectate la calculator;

– este capabil să identifice şi să rezolve probleme ce ţin de software sau/şi hardware;

– cunoaşte rolul dispozitivelor reţelistice, putând administra şi configura o reţea de calculatoare;

– poate crea interogări personalizate între multiple tabele folosind SQL;

– este dornic şi capabil să înveţe limbaje şi tehnologii de programare

exemple: PHP, HTML, CSS, Bootstrap ş.a.

 

După afişarea câştigătorului, acesta are la dispoziţie un interval de 25 zile lucrătoare pentru prezentarea la post. In cazuri temeinic motivate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului, candidatul declarat admis va putea solicita în scris prelungirea termenului de prezentare la post, dar nu mai mult de numărul de zile lucrătoare prevăzute de legislaţie pentru preaviz la care se adaugă 5 zile Iucrătoare.

 

There is no ads to display, Please add some

About The Author